• Úvod
  • Novinky
  • Pravidelná a cielená prevencia prináša svoje ovocie - experimentova...

Pravidelná a cielená prevencia prináša svoje ovocie - experimentovanie s alkoholom mládeže nám kleslo o 22 % s porovnaním s rokom 2021

Mesto Čadca - Mestská polícia Čadca  za uplynulé mesiace zrealizovali v oblasti prevencie drogovej závislosti  na základných školách viacero aktivít. Po živých knižniciach s narkomanmi, kreatívnych súťažiach, vzdelávacích workshopov, či  besedách na školách jedným z ďalších krokov bol  príchod protidrogového vlaku „Revolution train“.

Na železničnej stanici v Čadci dňa 29.4.2024 sa v ňom zážitkovou formou sa vzdelávalo približne 400 žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca, cez ktorý ich prevádzali ich starší  rovesníci- dobrovoľníci z klubu mládeže Mestskej polície Čadca  zo stredných škôl, ktorí sa vyškolili v tomto programe prevencie ako dobrovoľníci. Žiaci sa dozvedeli čo drogy spôsobujú, a ako dokážu ovplyvniť naše správanie a zdravie.  Vlak si prišiel pozrieť aj primátor Mesta Čadca JUDr.PhDr.Matej Šimášek, PhD. a aj niektorí riaditelia základných a stredných škôl.

„Vlak tvorí šesť vagónov, v ktorých sa odohráva príbeh o drogovej závislosti. Školáci sú počas celej návštevy zapájaní do rozhodovacích procesov jednotlivých predstaviteľov v premietanom filme. V konkrétnej situácii musia urobiť svoje vlastné rozhodnutie a zdokumentovať ho v anonymnom dotazníku. O konkrétnych témach príbehu s nimi neustále diskutujeme. Námety  sú zvolené tak, aby žiakov vo vlaku podnietili zamyslieť sa nad všeobecnými dôvodmi užívania návykových látok, finančnými nákladmi, zdravotnými a sociálnymi dôsledkami, ako aj  nad rizikami užívania drog,“ hovorí o projekte „Revolution train“ náčelník Mestskej polície Čadca mjr.Mgr. František Linet.

Vlak odchádza a my pracuje s náväznym  programom s názvom „To je zákon, kámoš!“ priamo na školách. Na základe toho istého príbehu sa nasledujúci program zameriava na legislatívne aspekty prevencie drog, ich užívania a distribúcie. Interaktívnym spôsobom policajt vysvetľuje právne a nelegálne situácie z nášho príbehu v kontexte trestného práva.

Cennou súčasťou projektu je zber a analýza údajov. V relatívne krátkom čase je možné získať aktuálne údaje od veľkého počtu účastníkov, ktoré sú následne  vyhodnotené. Deti vyplnia anonymný dotazník, ktorý obsahuje otázky týkajúce sa ich voľného času, skúseností s drogami, právneho povedomia a hodnotenia návštevníkov

Podľa porovnaní výsledkov s rokom 2021 môžeme konštatovať zlepšenie informovanosti a stavu rizikového správania sa mládeže v meste Čadca.

Z posledných dát pre mesto Čadca  z roku 2022,  môžeme vyčítať, že deti začínajú experimentovať s tabakovými výrobkami okolo dvanásteho a trinásteho  roku.  Na dotazník v roku 2022 odpovedalo 405 žiakov. Priemerný vek bol 13,5 roka. S porovnaním s rokom 2021 je to o 18 % menej. 59 % detí si cigaretu zohnalo od kamarátov, 18 % od rodiny. Kúpilo si ich  10 % žiakov .Pokiaľ ide o motiváciu k prvému skúsenosti s cigaretou, jasne prevažuje 75 % zvedavosť, nasleduje 30 % kontakt s kamarátmi  a  15 % nuda.

ALKOHOL- Alkohol a prvý experiment sa objavuje v 13 rokoch. 56,79  % žiakov už má skúsenosť s alkoholom. S porovnaním s rokom 2021 je to o 22 % menej. Za posledný týždeň uviedlo 3,95 % žiakov že pilo alkohol / v roku 2021 to bolo 12 %/. Najväčší nárast môžeme vidieť medzi trinástym a pätnástym rokom. Až 66 % detí získalo prvý alkohol od rodiny a 26 % od kamarátov.  Hlavným dôvodom prečo skúsili alkohol je 54 % zvedavosť, 51 % rodina a 26 % zábava a kontakt s kamarátmi.

MARIHUANA - Skúsenosti s marihuanou uviedlo 3,21 %  / respondentov/v roku 2021 to bolo 4,21%/ a začínajú sa objavovať od  14 rokov. Pre 14 % žiakov je ľahké zohnať marihuanu. Hlavným dôvodom je zvedavosť, až 100 % , potom sú to kamaráti až 51 %, a zábava taktiež 25 %. Ti, ktorí majú skúsenosti s marihuanou, uviedlo  25 % žiakov /  o 10 % menej ako v roku 2021 /, že jej užívanie má malé, alebo len stredné riziká.

Celkom 92 % žiakov hodnotilo tento protidrogový  program za najlepší a taktiež  by ho doporučili svojím kamarátom a známym.


srž.Mgr.Marcela Voreková

odd.prevencie Mestskej polície Čadca