Preventívne aktivity pre školy (MŠ,ZŠ,SŠ)

Ponuka preventívnych aktivít v školskom roku 2023/2024

Mestská polícia Čadca v novom školskom roku pokračuje v realizácií preventívnych  aktivít pre  deti a mládež materských, základných a stredných škôl na území Mesta Čadca.

Pripravili sme aj niekoľko noviniek, ktorých hlavným  a veríme, že i spoločným  cieľom je predchádzanie rizikového správania detí a mládeže.

1. Interaktívne dialógy  o  prevencii  protispoločenskej  činnosti v materských,  základných a stredných školách na  témy

1.1.Besedy zamerané pre materské školy a I. stupeň základných škôl


1.  Policajt, tvoj priateľ  – interaktívne rozhovory zamerané najmä na  prevenciu a  ochranu dieťaťa doma, na ulici, na cesto do a zo školy, na zvýšenie dôvery detí  voči polícii, priblíženie činnosti polície,  na čo nám slúži polícia ,  ukážky zvukovej a signalizačnej techniky služobných motorových vozidiel mestskej polície a pod.

2. Dopravná výchova – teoreticko-názorná časť pred praktickým cvičením na dopravnom ihrisku zameraná   najmä  na  základy  cestnej  premávky  ako sú  bezpečné správanie chodcov a cyklistov v cestnej premávke a pod.

3. Závislosti – pomocou  interaktívno-názorných mobilných panelov sa zameriavame na  informovanie o škodlivosti užívania návykových látok ako je alkohol a tabak.

4. Šikanovanie a Kyberšikanovanie – interaktívna beseda s krátkymi videami  /PUG a jeho priatelia/ a diskusiou.

 

1.2 Praktické cvičenia na dopravnom ihrisku pre materské školy a 1. stupeň základných škôl

Dopravné ihrisko sa nám  podarilo vybaviť ešte v tomto roku kancelárskym kontajnerom (unimobunkou) , ktorá je vybavená sociálnym zariadením, stolmi a lavicami,  názorno-didaktickými pomôckami, ochrannými prostriedkami, prilbami, reflexnými vestami,  kolobežkami, korčuľami, bicyklami 3 veľkostí a dopravnými značkami. Plochu tvoria cvičné vozovky a chodníky.

Ponuka aktivít:

  1. Teoreticko-názorná príprava z pravidiel cestnej premávky v primeranom rozsahu na vek detí v areáli dopravného ihriska.
  2. Praktická príprava detí na dopravných prostriedkoch ako sú  bicykle a kolobežky v konkrétnych dopravných situáciách.
  3. Exteriérové podujatia pre deti s hrami, súťažami – súťaž o najlepšieho cyklistu a pod.

 

1.3 Besedy zamerané pre II. stupeň základných škôl


1. Šikanovanie – zistenie stavu aktuálnej skupiny, práca zo skupinou, opis agresora i obete, trestno-právna rovina šikanovania a pod.

2.  Kyberšikanovanie - elektronické šikanovanie, cyberbullying, cybermobbing, ide o nové  formy šikanovania, pri ktorých sa používajú nové technológie, ako je počítač, internet, mobilný telefón. Prebiehajú vo virtuálnom priestore s využitím rôznych

služieb a nástrojov, ako sú email, IM (instant messeneger – napr. Skype, ICQ), čet, diskusné fóra, sociálne siete, stránky na zverejňovanie fotografií a videí, blogy, SMS správy, telefonáty.

2.  Závislosti - poukázanie na problém z trestnoprávneho pohľadu, realizácia zážitkových besied s vyliečenými narkomanmi. Na besedy používame  aj názorné didaktické pomôcky ako protidrogový kufrík, okuliare simulujúce opitosť a  názorné mobilné

panely.

3. Revolution Train- Protidrogový vlak - prehliadka 6 vagónov s videoprojekciou a zážitkovým učením.

4. Rasizmus a xenofóbia- besedy formou workshopu.

5. To je zákon kámoš - Trestno-právna zodpovednosť –  so zameraním sa na oboznámenie so základmi priestupkového  zákona, platnými Všeobecne záväznými nariadeniami v našom meste, základmi trestného zákona a pod.

6. Bezpečný internet -  bezpečný život na sociálných sieťach, online podvody, šírenie dezinformácií a hoaxou a pod.

7.Riziká internetu -   je interaktívna beseda pre žiakov 2. stupňa základných škôl zameraná na objasnenie rizík s ktorými sa môžu mladí ľudia na internete stretnúť. Ide najmä o škodlivé rady na internete, nebezpečné výzvy, ako internet ovplyvňuje naše sebavedomie, závislosť na internete, kyberšikanovanie, ale aj sexuálne obťažovanie  na internete. Internet je priestor poskytujúci anonymitu. Za niekoho (prezývkou alebo menom) na sociálnej sieti sa môže skrývať niekto iný, ako na fotografii. Ani ďalšie údaje v profile nemusia byť skutočné.  Upozorňujeme ich na to,  že sú zodpovední za to, čo publikujú na internete. Taktiež  sa žiaci  sa cez krátky film „ Say you“  uvedomia, ako funguje obchod s  ľuďmi na internete a ako ľahko sa môžu stať obeťou. Internet uľahčuje anonymitu ľudí, takže s absolútnou istotou nevieme, kto je na druhej strane, pokiaľ to nie je niekto, koho poznáme zo skutočného života. Z týchto dôvodov musíte žiakov  naučiť veľkej opatrnosti pri interakcii s ľuďmi, ktorých nepoznajú a ktorí sa ich snažia kontaktovať prostredníctvom internetu.Ak sa v tomto online prostredí stane niečo nezákonné, učíme ich ako fungujú  účinné mechanizmy nahlasovania a podpory, aby pochopili, na koho sa v takej situácii možno obrátiť.

 

1.4 Besedy zamerané pre stredné školy

1. Šikanovanie – zistenie stavu aktuálnej skupiny, práca zo skupinou, opis agresora i obete, trestno-právna rovina šikanovania a pod.

2.  Kyberšikanovanie - elektronické šikanovanie, cyberbullying, cybermobbing, ide o nové  formy šikanovania, pri ktorých sa používajú nové technológie, ako je počítač, internet, mobilný telefón. Prebiehajú vo virtuálnom priestore s využitím rôznych služieb a nástrojov, ako sú email, IM (instant messeneger – napr. Skype, ICQ), čet, diskusné fóra, sociálne siete, stránky na zverejňovanie fotografií a videí, blogy, SMS správy, telefonáty.

2.  Závislosti - poukázanie na problém z trestnoprávneho pohľadu, realizácia zážitkových besied s vyliečenými narkomanmi. Na besedy používame  aj názorné didaktické pomôcky ako protidrogový kufrík, okuliare simulujúce opitosť a  názorné mobilné panely.

3. Revolution Train- Protidrogový vlak - prehliadka 6 vagónov s videoprojekciou a zážitkovým učením.

4. Rasizmus a xenofóbia- besedy formou workshopu.

5. To je zákon kámoš - Trestno-právna zodpovednosť –  so zameraním sa na oboznámenie so základmi priestupkového  zákona, platnými Všeobecne záväznými nariadeniami v našom meste, základmi trestného zákona a pod.

6. Bezpečnosť  v online svete -bezpečný život na sociálných sieťach, internetoví priatelia, súkromie na internete, šírenie dezinformácií a hoaxou a pod.

 

1.5 Zapojenie detí a mládeže do preventívny projektu  pod názvom  „Primar  CLUB – Mládež proti kriminalite“

Mestská polícia mesta Čadca aktívne pôsobí v oblasti práce s mládežou už od roku 2008, kedy sme založili klub mládeže proti kriminalite. V tomto klube sa zameriavame na prácu s mládežou.

Naším hlavným zameraním je neformálne vzdelávanie detí a mládeže v prevencii rizikového správania, rozvoj dobrovoľníkov, podpora aktívneho občianstva detí a mládeže, participácia detí a mládeže na projektoch samosprávy s cieľom posilniť postavenie mladých ľudí vo verejnom živote, príprava  rovesníckych preventívnych projektov, informačné a osvetové kampane zamerané na prevenciu negatívnych javov detí a mládeže v našom meste, zapájaním detí do činností v komunitách s cieľom rozvíjať ich tvorivý potenciál a pod.

Cieľová skupina- zameriavame sa na :

- akčnú mládež, ktorá má záujem vzdelávať sa v našom klube na rôzne témy prevencie negatívneho správania a následne pôsobiť ako dobrovoľník v školách a v komunitách na svojich rovesníkov, priateľov a pod.,

- mládež s nedostatkom príležitostí, ktorá z rôznych dôvodov nemá na svoj rozvoj rovnaké podmienky ako ich rovesníci ako napr. neorganizovaná mládež, mládež zo sociálne slabšieho prostredia,

-problémovú mládež - s problémom vznikajúcich sociálno-patologických javov ústiacich do prejavov rôznych foriem problémového správania s prvkami agresivity, diskriminácie rovesníkov, majetkovej kriminality, záškoláctva a podobne.

S členmi klubu spolupracujeme počas celého roka, stretávame sa pravidelne dvakrát do mesiaca ako súčasť systematickej práce s týmito deťmi poskytovaním rôznych materiálov, podieľanie sa na príprave obecných projektov, zabezpečovaní diskusií s odborníkmi a pod. Rozpis stretnutí je na internetovej stránke mestskej polície. Na konci školského roka máme naplánovaný pre pravidelných účastníkov klubu  motivačný  výlet do krajiny EÚ v rámci programu Erazmus +.

Aj v tomto školskom roku majú možnosť bezplatne navštevovať tento klubu ďalšie deti a mládež vo veku od 10  do 18 rokov.

 

Jednotlivé besedy a praktické cvičenia sú vykonávané v rozsahu 1 vyučovacej hodiny-45 minút pre jednu triedu. V prípade potreby je možné dohodnúť väčší časový rozsah besedy individuálne, prípadne dohodnúť inú tému besedy.

V prípade záujmu o preventívne aktivity, alebo akýchkoľvek iných informácií nás kontaktujte.

 

Kontakt: Mestská polícia Čadca, ul.Sl.Dobrovoľníkov 985, 022 01 Čadca

Koordinátor prevencie MsP: srž.Mgr.Marcela Voreková

tel.číslo: 041/4332133, mobil: +421 918 907 470

E-mail: mspcadca@gmail.com

 

Veríme, že si z našej ponuky vyberiete.

Prílohy na stiahnutie