Projekty

1. Klub mládeže mestskej polície

Mestská polícia mesta Čadca aktívne pôsobí v oblasti práce s mládežou už od roku 2008, kedy sme založili klub mládeže proti kriminalite. V tomto klube sa zameriavame na prácu s mládežou.  Naším hlavným zameraním je neformálne vzdelávanie detí a mládeže v prevencii rizikového správania, rozvoj dobrovoľníkov, podpora aktívneho občianstva detí a mládeže, participácia detí a mládeže na projektoch samosprávy s cieľom posilniť postavenie mladých ľudí vo verejnom živote, príprava  rovesníckych preventívnych projektov, informačné a osvetové kampane zamerané na prevenciu negatívnych javov detí a mládeže v našom meste, zapájaním detí do činností v komunitách s cieľom rozvíjať ich tvorivý potenciál a pod.

Cieľová skupina :

- akčná mládež, ktorá má záujem vzdelávať sa v našom klube na rôzne témy prevencie negatívneho správania a následne pôsobiť ako dobrovoľník v školách a v komunitách na svojich rovesníkov, priateľov a pod.,

- mládež s nedostatkom príležitostí, ktorá z rôznych dôvodov nemá na svoj rozvoj rovnaké podmienky ako ich rovesníci ako napr. neorganizovaná mládež, mládež zo sociálne slabšieho prostredia,

-problémovú mládež - s problémom vznikajúcich sociálno-patologických javov ústiacich do prejavov rôznych foriem problémového správania s prvkami agresivity, diskriminácie rovesníkov, majetkovej kriminality, záškoláctva a podobne.

S členmi klubu spolupracujeme počas celého roka, stretávame sa pravidelne dvakrát do mesiaca ako súčasť systematickej práce s týmito deťmi poskytovaním rôznych materiálov, podieľanie sa na príprave obecných projektov, zabezpečovaní diskusií s odborníkmi a pod. Rozpis stretnutí je na internetovej stránke mestskej polície.

Činnosť klubu podporuje Nadácia pre deti Slovenska, Rada vlády pre prevenciu kriminality a Žilinský samosprávny kraj.

2.  Preventívny projekt pod názvom „Nenič, ale chráň svoje mesto“

Cieľom tohto  projektu je  motivovať deti a mladistvých k zníženiu vandalizmu a minimalizovaniu majetkových škôd a následne nákladov na ich odstránenie. Chceme podporiť pozitívne zmýšľanie mladých ľudí k tomu, aby neboli ľahostajní voči svojmu okoliu, chránili si svoje mesto a aby aj oni pomohli zamedziť takémuto konaniu. V rámci tohto projektu sme pripravili rôzne aktivity pre žiakov druhého stupňa základných škôl v našom meste.

Aktivity v rámci projektu:

• fotografická súťaž „Čo sa mi páči a čo páči v mojom meste“,

• besedy o trestno-právnej zodpovednosti najmä pre žiakov 8. - 9. ročníkov,

• brigády na obnovu verejného priestoru, ktoré  dobrovoľníci klubu mládeže MP organizovali pre deti a mládež v komunitách v okolí ihrísk a parkov, kde cieľom tejto aktivity bolo vybudovanie si vzťahu k vlastnému okoliu, verejnému priestoru. Zámerom bola oprava a obnova lavičiek, natretie farbami, vyzbieranie odpadkov a pod. Aktivity prebiehali na sídliskách Kyčerka, Žarec, v mestskej časti Čadečka a na Šeríkovom okruhu.

3. „ Pomáhajme si navzájom“ – preventívny  projekt je určený pre seniorov

Zameranie  na seniorov vychádza zo skúseností, kde sa jasne ukázala nutnosť neustáleho kontaktu s touto ohrozenou skupinou obyvateľov, nakoľko seniori sa stávajú v poslednej dobe častejšie terčom pre podvodníkov a zlodejov, ktorí využívajú ich vek, dôveryhodnosť a neinformovanosť na páchanie trestných činov.

Realizácia sa uskutočňuje organizáciou besied v dome kultúry v našom meste ako aj cez Žilinskú Univerzitu tretieho veku v Čadci  s cieľom oboznámiť seniorov s konkrétnymi prípadmi, ktoré sa stali a poukázať na spôsoby, ktoré podvodníci využívajú (podvodníci v oblekoch verzus podvodníci v teplákoch). Dať im návody a odporúčania čo treba robiť, ak sa dostanú do podobnej situácie a čoho sa vyvarovať. Ďalej naučiť starších ľudí, aby neuľahčovali zlodejom a podvodníkom ich prácu (pin kód uložený spolu s bankomatovou kartičkou, kľúče pod kvetináčmi, podpisovanie rôznych zmlúv, kúpa kradnutých vecí, pôžičky peňazí cudzím ľuďom a podobne). Projekt sme rozšírili aj o tému bezpečnosti na cestách. Seniori po besedách sú  oboznámení s konkrétnymi prípadmi, ktoré sa stali s cieľom poukázať na spôsoby, ktoré podvodníci využívajú Vyškolení seniori (dobrovoľníci) dostali informačné brožúry, nálepky na dvere s dôležitými telefónnymi číslami, aby v prípade podozrenia hneď vedeli kde majú volať, zápisníky, kde si vedú evidenciu oslovených seniorov, ale i ďalších občanov( napr. vlastnej rodiny, detí v okolí, vnúčat a pod.) .  Dobrovoľnícka činnosť spočíva v osobných návštevách samostatne žijúcich seniorov a občanov  vo svojom okolí, kde dochádza k zvyšovaniu povedomia občanov o predchádzaní trestnej činnosti seniorskou prevenciou.

V roku 2016 sa tento pojekt stal aj víťazným projektom Slovenskej republiky v rámci prevencie kriminality a  zástupcovia Mestskej polície Čadca srž.Mgr.Marcela Voreková a mjr.Mgr.František Linet reprezentovali Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni EUCPN - EUROPEAN CRIME PREVENTION NETWORK s projektami prevencie kriminality  pre zástupcov z 20. členských krajín EÚ. EUCPN tvorí výbor zástupcov členských štátov.

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EU Crime Prevention Network - ďalej „EUCPN“ alebo „sieť“) bola založená v máji 2001 rozhodnutím Rady Európskej únie na podporu aktivít prevencie kriminality v členských štátoch EÚ a na zabezpečenie prostriedkov, prostredníctvom ktorých by sa mohli vymieňať skúsenosti z najlepších postupov v prevencii, hlavne „tradičnej“ kriminality. Táto zakladajúca legislatíva bola zrušená a nahradená novým rozhodnutím Rady č. 2009/902/SVV z 30. novembra 2009. Internetová stránka Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti predstavuje prácu EUCPN a poskytuje zdroj informácií o prevencii kriminality a o aktivitách, ktoré pomáhajú nielen členom siete, ale aj všetkým pracovníkom prevencie pri hľadaní najlepších riešení pre predchádzanie a znižovanie kriminality.Prevencia a boj proti zločinu poskytuje podporu činnosti podľa hlavy VI (ZEÚ) týkajúce sa všetkých typov trestnej činnosti. Cieľovou skupinou sú verejné subjekty zaoberajúce sa vymáhanie práva, prevencia kriminality a ochrany obetí a svedkov, ako aj verejných a súkromných subjektov zaoberajúcich sa súvisiacich záležitostí.

Nesmierne si vážime najmä záujem Francúzka o naše projekty, ako aj Švédska, či Maďarska. Veľmi motivačné boli aj projekty Nemecka, ako i Českej republiky.Taktiež aj my sme prišli s plnou hlavou nových inšpirácií a možností. Nadviazali sme veľmi veľa kontaktov, boli sme zaradení do Európskej siete EF for Urban Security.

Pre seniorov sme pripravili vzdelávací materiál pod názvom „ Obozretnosť sa vypláca“, ktorý je zameraný na podvody, krádeže a inú trestnú činnosť páchanú na senioroch a starších ľuďoch. Projekt podporila Rada vlády pre prevenciu kriminality Slovenskej republiky vo výške 7 900,- Eur.

 

4. Projekt " Nemusíš to zažiť"  v rámci „ Európskeho týždňa boja proti drogám  „

Preventívne aktivity sú  zamerané na   žiakov 5. až 11. ročníkov základných a stredných škôl na území Mesta Čadca, ktorých cieľom bolo aktivizovať odmietavý postoj mladých ľudí k užívaniu drog.

Súčasťou projektu je aj moderné, protidrogové a multimediálne divadlo „ The Dark Trip“ – „Drogy sú cesta do tmy“.Jedná sa o autobiografickú hru – príbeh, ktorý herec Martin Žák prežil,  napísal a ktorý odovzdáva ďalej. Hlavnou myšlienkou multimediálnej  divadelnej inscenácie sú drogy a protidrogová prevencia podaná aktraktívnym a motivačným spôsobom, ktorý okrem prevencie dodáva nádej na lepší život. Projekt sa  úspešne realizoval po celom Slovensku pre viac ako 36.000 mladých ľudí  s úžastnou odozvou.

Okrem divadelného predstavenia Mestská polícia Čadca pripravila  už 7. ročník  kreatívnej  súťaže Plagát roka na tému  „Drogy sú cesta do tmy“ a  živé knižnice s mladými narkomanmi z resocializačného zariadenia Provital z Nitrianského Pravna, kde je priestor na vytvorenie konštruktívneho dialógu s ľuďmi,  s ktorými sa v bežnej realite nemáme príležitosť stretnúť a porozprávať. Knihy v Živej knižnici sú ľudské bytosti a spoločne so samotnými čitateľmi  (našimi žiakmi) vstupujú do kontaktu cez osobnú výpoveď.

Cieľovou skupinou týchto aktivít sú žiaci 7.až 9.ročníkov základných škôl a žiaci stredných škôl. Divadlo „ The Dark Trip „ je určené aj pre širokú verejnosť.

Aktivity sa realizujú s finančnou podporou Mesta Čadca, Žilinského samosprávneho kraja a Ministerstva zdravotníctva SR.

 

5. Kamerový systém mesta

Naším zámerom je v tomto roku  nutná modernizácia už jestvujúceho kamerového systému, ktorý je v prevádzke od roku 2003 a má za cieľ  monitorovanie strategicky  lokalít mesta. Zo   skúseností   po  spustení   kamerového   systému  I. , II.  a časti III. etapy   MZKS   možno    konštatovať,  že tento   systém  skutočne   umožňuje   okamžitý   zásah  proti   práve  prebiehajúcej  kriminálnej   trestnej   činnosti   a   má   rovnako   vysokú  hodnotu  pri   dokazovaní kriminálnych skutkov.

 

6. Preventívny projekt pod názvom „ Šanca správnych rozhodnutí“

Mestská polícia Čadca odštartovala v roku 2015 nový projekt zameraný na prevenciu alkoholu , cigariet a drog  pod názvom " Šanca správnych rozhodnutí". Rozhodla o tom podpora projektu z Ministerstva zdravotníctva  v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015.

Ide o pokračovanie v  realizácii preventívnych   a  vzdelávacích aktivít so zameraním na dlhodobú a systematickú prácu s deťmi a mládežou na miestnej úrovni s využitím rovesníckej prevencie a inovatívnych prístupov práce s deťmi s využitím interaktívnej tvorivej dielne.

Týmto projektom sme zabezpečili:

1. Zriadenie interaktívnej tvorivej dielne ( ďalej len ITD).

2. Vzdelávanie detí vo veku od 9 do 12 rokov formou interaktívnej tvorivej dielne.

3. Zapojenie  detských dobrovoľníkov vo veku od 15 do 25 rokov do preventívneho pôsobenia na žiakov vo svojej škole.

ITD je založená na inovatívnom prístupe riešenia problematiky závislostí. Deti dostanú dostatočný priestor na vyjadrenie vlastných názorov a postojov k jednotlivým látkam. V tomto zmysle je program vysoko otvorený, praktický a flexibilný. Poskytuje široký priestor na realizáciu nielen deťom, ale aj animátorom pri realizácii projektu. Priama práca na realizácii aktivít projektu  je spojená s využitím mobilných panelov, na ktorých sú zaujímavé informácie o alkohole, tabaku a drogách a dôsledkoch ich užívania.

ITD obsahuje rôzne magnetické časti, doplňovačky, fotografie, napr. autentické zábery zdravých pľúc a pľúc fajčiara a pod.   Súčasťou interaktívnej tvorivej dielne je aj skladací  pracovný stôl, stoličky, premietacie plátno, k dispozícii sú okuliare na dennú simuláciu simulácia toho, ako vníma svet človek pod vplyvom nižšej alebo vyššej dávky omamnej látky, taktiež protidrogový kufrík s obsahom vzoriek drog a DVD, na ktorom sú zobrazené negatívne účinky drog.

Súčasťou projektu bol aj vzdelávací tréning 25 dobrovoľníkov, ktorých nám doporučili koordinátori drogovej prevencie zo základných školách v našom meste.  Tréning bol zameraný na tréningy v komunikácii, prezentácii, asertivite a riešení konfliktov. Dobrovoľníci tak získavali priestor pre svoj osobný rast, nové vedomosti a zručnosti a samozrejme motiváciu. Vyškolení dobrovoľníci budú s ITD pracovať na základných školách od februára 2016.

 

7. Zážitková preventívna aktivita „ Netolerujeme žiadne formy násilia“

„Netolerujeme žiadne formy násilia“ je  názov aktivity, ktorú sme pripravili pre žiakov 7.8. a 9. ročníkov základných  škôl v našom meste . Naším hlavným cieľom je  ovplyvňovať deti a mládež poskytnutím čo najviac informácií o rôznych formách násilia, poskytnúť im neformálne vzdelávacie aktivity, ktoré citlivo na základe zážitku a zapojenia do ďalších rovesníckych aktivít na školách zmenia ich intolerantné vnímanie.

Táto veková skupina mládeže má  predpoklady prepadnúť rizikovému správaniu smerujúcemu k rôznym formám násilia a preto v  rámci tejto aktivity sme ich informovali o základných ľudských právach, trestnoprávnej zodpovednosti a snažili sa nasmerovať ich  k zodpovednému správaniu.

Najskôr pripravujeme  tvorivé dielne s besedou na tému násilia v škole a následne pripravíme  pre žiakov športovo-zážitkové popoludnie spojené s  krátkym kurzom sebaobrany. Táto aktivita je veľmi prospešná, nakoľko žiaci so sklonom k agresívnemu správaniu  majú možnosť vžiť sa do role obete a naopak. Tieto aktivity sme realizovali na 3 základných školách.

 

8. Jedinečný Protidrogový vlak

Mesto Čadca v spolupráci s Mestskou políciou Čadca a OZ Nové Česko pripravili pre žiakov a študentov jedinečný interaktívny zážitok....REVOLUTION TRAIN, ktorý sa po mnohých úspechov v zahraničí prvýkrát predstavil na Slovensku a to práve v našom meste. Súčasťou projektu bol aj komplexný dotazníkový prieskum  Nadačného fondu Nové Česko medzi žiakmi v meste Čadca.  Išlo celkom o 564 účastníkov základných a stredných škôl vo vekovom rozmedzí od 13 do 16 rokov.

Prvý zber dát v regióne priniesol sám o sebe rad nosných poznatkov a zároveň vytvoril základ pre budúce systematickú prácu v rámci networkingu zainteresovaných aktérov, pre realizáciu nadväzujúcich programov a tiež pre komparáciu výsledkov so zisteniami z ďalších miest.

Nadačný fond Nové Česko plánuje na základe týchto dát vykonávať komparatívne štúdie

v rámci celej SR, a do budúcnosti aj v celom regióne strednej Európy.

Z grafov v dátach pre mesto Čadca  môžeme vyčítať, že deti začínajú experimentovať s tabakovými výrobkami okolo deviateho roku, najväčší nárast potom vidíme medzi  trinástym a pätnástym rokom.

Pokiaľ ide o motiváciu k prvému skúsenosti s cigaretou, jasne prevažuje zvedavosť, nasleduje kontakt, zábava, nuda a v 11,69%.

Alkohol a prvý experiment sa objavujú okolo niektorých jedincov okolo piateho roka.Najväčší nárast môžeme vidieť medzi trinástym a pätnástym rokom.

Najčastejšie sa deti stretávajú  s pivom, nasledujú víno a destiláty. U spotrebiteľov alkoholu viac ako päťkrát za posledných tridsať dní tiež prevažuje pivo, destiláty sú na druhom mieste najmenej konzumujú víno.

Až 34 % respondentov malo skúsenosti so stavom opilosti. Skúsenosti  s marihuanou u respondentov začínajú objavovať od  13. rokov.V rámci vekového rozmedzia, ktoré sme skúmali v meste Čadca, krivka skúseností

s marihuanou kontinuálne stúpa.

Až pre  74 % respondentov je zohnanie  marihuany  ľahké až veľmi ľahké.

Až 20 % respondentov už má skúsenosť s marihuanou  a 4 % dokonca viac ako 20 krát.

Motivácia pre použitie je najčastejšie zvedavosť, zábava, kontakt a nuda.

Ti, ktorí majú skúsenosti s marihuanou, uviedli v necelých 50 percent, že jej využitie má

stredné riziká. Viac ako 90 % by  nenastalo do auta s vodičom pod vplyvom alkoholu či marihuany.

Celkovo deti hodnotili program výborne celkom 96 % respondentov.

Až 80 %  detí  by doporučilo tento zážitok kamarátom a známym.

Deti si  viac než 75 %  myslí, že tento  program im  rozhodne môže pomôcť s odmietnutím  drogy.