Štatút

Účelom štatútu je v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov,  Zákonníkom práce a Zákonom o výkone prác vo verejnom záujme vymedziť organizáciu, štruktúru, odmeňovanie,  práva a povinnosti príslušníkov mestskej polície.

Kompletné znenie dokumentu Štatút mestskej polície Čadca nájdete v prílohe na stiahnutie.

Prílohy na stiahnutie