• Úvod
  • Novinky
  • Dopravná výchova je dôležitou súčasťou vzdelávania na školách v mes...

Dopravná výchova je dôležitou súčasťou vzdelávania na školách v meste Čadca

Minulý rok podľa štatitík Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na cestách prišlo o život celkovo 265 ľudí. Z toho bolo 28 motorkárov, 73 chodcov a 15 cyklistov. V roku 2022 zomrelo pri dopravných nehodách o 20 ľudí menej.

Dieťa je najzraniteľnejší účastník cestnej premávky. A to hneď z viacerých dôvodov. Je to krehká bytosť s vrtošivými nohami a s vlastným spôsobom uvažovania. A keď si napríklad taký štvrták sadne sám za bicykel, musí zrazu ovládať 90 percent pravidiel cestnej premávky. Preto treba začať s dopravnou výchovou skoro. Deti nie sú hlúpe, ale majú vlastný pohľad na vec. Predovšetkým majú iný zorný uhol ako dospelí. To znamená, že prichádzajúce auto môžu zbadať na priechode cez cestu oveľa neskôr. Majú obmedzený výhľad, lebo sú jednoducho nižšie, a tak vôbec nevidia dobre situáciu na ceste cez zaparkované autá. Nuž a napokon úplne svojsky vyhodnocujú riziko.

Dieťa vidí a uvažuje inak ako dospelák

Podľa odborníkov deti nevedia dobre odhadnúť vzdialenosť, a najmä rýchlosť blížiaceho sa vozidla. Keď sa rozhodujú, či už majú stúpiť na cestu, alebo ešte počkať, zvažujú iné veci. Napríklad rozmery a hluk. Nebezpečnejší tak pre ne bude skôr veľký a hučiaci nákladiak, pri ktorom radšej obďaleč počkajú, kým pomaly okolo nich prejde. No vzápätí dokážu vbehnúť do cesty malému a tichému autu, ktoré išlo oveľa rýchlejšie, a preto je pre ne aj nebezpečnejšie.

Dopravná výchova na školách

Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov – pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných ihriskách (ďalej len DDI) alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy.

Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií:

  • pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  • formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,
  • osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec),
  • naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,
  • zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,
  • zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,
  • pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,
  • uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.

Mestská polícia Čadca realizuje  celoročne teoretické vzdelávania žiakov materských a základných škôl. Každoročne od mája je k dispozícii aj dopravné ihrisko na sídlisku Žarec. Disponujeme  dopravnými značkami, kolobežkami a bicyklami troch veľkostí. Taktiež máme k dispozícií prilby a reflexné vesty. Na mieste je aj toaleta. Dopravné ihrisko je dostupné pre všetky materské škôlky nachádzajúce sa v našom meste, ako aj pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl. Harmonogram praktickej výučby pre jednotlivé materské škôlky a školy je potrebné konzultovať s  Mestskou políciou Čadca vopred na tel: 0918 907 470-srž.Mgr.Voreková.