Zvýšenie bezpečnosti v pešej zóne

Mestská polícia Čadca zaregistrovala vo zvýšenom počte na kamerových záznamoch vjazdy do pešej zóny s parkovacím preukazom prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím / ďalej len ZŤP / ,  kedy si niektorí vodiči urobili doslova celodenné parkovanie v pešej zóne, vjazd týchto vozidiel a následné parkovanie v pešej zóne bolo vykonané za účelom návštevy a nákupu prevádzok pešej zóny, či len samotným prejazdom pešej zóny. Toto je len pár príkladov pri ktorých dochádza k zneužívaniu a porušovaniu zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.

Vodičov týchto parkovacích preukazov upozorňujeme na to, že do pešej zóny môžu vchádzať len vtedy, ak je to nevyhnutné.

Napríklad, ak držiteľ parkovacieho preukazu zvládne prejsť úsek v pešej zóne bez toho, aby ho odviezlo auto a neznamená to preňho ohrozenie jeho zdravia alebo života, či obmedzenie smerujúce k jeho ohrozeniu, určite nebude nevyhnutné využiť výnimku.

Podmienky parkovania vodičov s parkovacím preukazom určuje zákon 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 44

Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz

(1) Osobitné označenie sa môže používať na

a) vozidle vedenom osobou so sluchovým postihnutím,

b) vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

c) autobuse, ktorým sa prepravujú deti,

d) vozidle vedenom vodičom začiatočníkom,

(2) Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí.

(3) Vodič vozidla podľa odseku 1 písm. b) alebo podľa odseku 2 je povinný osobitné označenie alebo parkovací preukaz odstrániť z vozidla, ak sa nepoužíva na účel, na ktorý je určený.

(4) Osobitné označenie na vozidle podľa odseku 1 písm. b) môže používať iba osoba, ktorej ho na základe písomnej žiadosti vydal obvodný úrad v sídle kraja príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu alebo iný oprávnený orgán v zahraničí. Parkovací preukaz môže používať iba fyzická osoba, ktorej ho vydal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu 28) alebo iný oprávnený orgán v zahraničí. Príslušný obvodný úrad v sídle kraja vedie evidenciu vydaných osobitných označení podľa odseku 1 písm. b) v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a trvalý alebo prechodný pobyt, pričom je povinný poskytnúť Policajnému zboru na jeho žiadosť informácie o vydaných osobitných označeniach. Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný poskytnúť Policajnému zboru na jeho žiadosť informácie o vydaných parkovacích preukazoch.

(5) Oprávnenie na používanie osobitného označenia na vozidle  podľa odseku 1 písm. b) sa preukazuje preukazom osobitného označenia vozidla vydaného obvodným úradom príslušným podľa odseku 4.

(6) Osobitné označenie podľa odseku 1 písm. b) sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je držiteľom preukazu podľa odseku 5. Parkovací preukaz sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom. Vodič vozidla označeného osobitným označením podľa odseku 1 písm. b) je povinný pri vedení vozidla mať pri sebe preukaz podľa odseku 5 a na výzvu policajta sa ním preukázať; ak vodičom nie je osoba uvedená v odseku 1 písm. b), stačí, ak sa takým preukazom preukáže prepravovaná osoba. Osobitné označenie podľa odseku 1 písm. a) sa smie na vozidle používať, len ak je takou osobou vodič vozidla.

(7) Vodič vozidla s parkovacím preukazom môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Vodič osobitne označeného vozidla podľa odseku 1 písm. b) a vodič vozidla s parkovacím preukazom nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takéhoto vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto opatrením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení podľa tohto zákona.

Parkovací preukaz vydávajú úrady práce ľuďom so zdravotným postihnutím.