Projekty

1. Klub mládeže mestskej polície

Mestská polícia mesta Čadca aktívne pôsobí v oblasti práce s mládežou už od roku 2008, kedy sme založili klub mládeže proti kriminalite. V tomto klube sa zameriavame na prácu s mládežou.  Naším hlavným zameraním je neformálne vzdelávanie detí a mládeže v prevencii rizikového správania, rozvoj dobrovoľníkov, podpora aktívneho občianstva detí a mládeže, participácia detí a mládeže na projektoch samosprávy s cieľom posilniť postavenie mladých ľudí vo verejnom živote, príprava  rovesníckych preventívnych projektov, informačné a osvetové kampane zamerané na prevenciu negatívnych javov detí a mládeže v našom meste, zapájaním detí do činností v komunitách s cieľom rozvíjať ich tvorivý potenciál a pod.

Cieľová skupina :

- akčná mládež, ktorá má záujem vzdelávať sa v našom klube na rôzne témy prevencie negatívneho správania a následne pôsobiť ako dobrovoľník v školách a v komunitách na svojich rovesníkov, priateľov a pod.,

- mládež s nedostatkom príležitostí, ktorá z rôznych dôvodov nemá na svoj rozvoj rovnaké podmienky ako ich rovesníci ako napr. neorganizovaná mládež, mládež zo sociálne slabšieho prostredia,

-problémovú mládež - s problémom vznikajúcich sociálno-patologických javov ústiacich do prejavov rôznych foriem problémového správania s prvkami agresivity, diskriminácie rovesníkov, majetkovej kriminality, záškoláctva a podobne.

S členmi klubu spolupracujeme počas celého roka, stretávame sa pravidelne dvakrát do mesiaca ako súčasť systematickej práce s týmito deťmi poskytovaním rôznych materiálov, podieľanie sa na príprave obecných projektov, zabezpečovaní diskusií s odborníkmi a pod. Rozpis stretnutí je na internetovej stránke mestskej polície.

Činnosť klubu podporuje Nadácia pre deti Slovenska, Rada vlády pre prevenciu kriminality a Žilinský samosprávny kraj.

 

2.  Preventívny projekt pod názvom „Nenič, ale chráň svoje mesto“

Cieľom tohto  projektu je  motivovať deti a mladistvých k zníženiu vandalizmu a minimalizovaniu majetkových škôd a následne nákladov na ich odstránenie. Chceme podporiť pozitívne zmýšľanie mladých ľudí k tomu, aby neboli ľahostajní voči svojmu okoliu, chránili si svoje mesto a aby aj oni pomohli zamedziť takémuto konaniu. V rámci tohto projektu sme pripravili rôzne aktivity pre žiakov druhého stupňa základných škôl v našom meste.

Aktivity v rámci projektu:

fotografická súťaž „Čo sa mi páči a čo páči v mojom meste“,

besedy o trestno-právnej zodpovednosti najmä pre žiakov 8. - 9. ročníkov,

brigády na obnovu verejného priestoru, ktoré  dobrovoľníci klubu mládeže MP organizovali pre deti a mládež v komunitách v okolí ihrísk a parkov, kde cieľom tejto aktivity bolo vybudovanie si vzťahu k vlastnému okoliu, verejnému priestoru. Zámerom bola oprava a obnova lavičiek, natretie farbami, vyzbieranie odpadkov a pod. Aktivity prebiehali na sídliskách Kyčerka, Žarec, v mestskej časti Čadečka a na Šeríkovom okruhu.

Tento proejkt finančne podporila Nadácia Orange.

 

3. „ Pomáhajme si navzájom“ – preventívny  projekt je určený pre seniorov

V projekte sa zameriavame na aktívnych seniorov, ktorí sú ochotní sa zapojiť do dobrovoľníckej činnosti zameranej na návštevy najmä samostatne žijúcich seniorov, priateľov a známych s cieľom informovať ich o projekte pod názvom „ Chráňme sa navzájom“. Tento projekt má za cieľ  zvýšiť bezpečnosť samostatne žijúcich seniorov. V roku 2015 bolo vyškolených 55 dobrovoľných seniorov, ktorí navštívili ďalších 212 seniorov.

4. Projekt " Nemusíš to zažiť"  v rámci „ Európskeho týždňa boja proti drogám  „

Preventívne aktivity sú  zamerané na   žiakov 5. až 11. ročníkov základných a stredných škôl na území Mesta Čadca, ktorých cieľom bolo aktivizovať odmietavý postoj mladých ľudí k užívaniu drog.

Ide o inovatívny projekt Živých knižníc, kde je priestor na vytvorenie konštruktívneho dialógu s ľuďmi,  s ktorými sa v bežnej realite nemáme príležitosť stretnúť a porozprávať. Knihy v Živej knižnici sú ľudské bytosti a spoločne so samotnými čitateľmi  (našimi žiakmi) vstupujú do kontaktu cez osobnú výpoveď. Išlo o vyliečenú skupinu mladých narkomanov z resocializačného zariadenia pre drogovo závislých  Provital o.z. z Košu pri Prievidzi. V Živej knižnici mohli nielen hovoriť o sebe, ale dokážu aj odpovedať na otázky čitateľov, aj vzdelávať. Najmä tých, čo majú pocit, že ich „zakotvené“ predstavy a riešenia problémov sú skutočne tie správne a žiadne iné riešenie neexistuje.

Aktivity prebiehajú počas novembra  v Dome kultúry Čadca s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

5. Kamerový systém mesta

Naším zámerom je v tomto roku  nutná modernizácia už jestvujúceho kamerového systému, ktorý je v prevádzke od roku 2003 a má za cieľ  monitorovanie strategicky  lokalít mesta. Zo   skúseností   po  spustení   kamerového   systému  I. , II.  a časti III. etapy   MZKS   možno    konštatovať,  že tento   systém  skutočne   umožňuje   okamžitý   zásah  proti   práve  prebiehajúcej  kriminálnej   trestnej   činnosti   a   má   rovnako   vysokú  hodnotu  pri   dokazovaní kriminálnych skutkov. V roku 2015 mestská polícia zaslala 2 žiadosti o finančný príspevok na  základe výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality na doplnenie a modernizáciu kamerového systému v celkovej výške  vo výške 39.700,- EUR. V prípade neschválenia projektu bude potrebné zaoberať sa vyčlenením finančných zdrojov na kamerový systém z rozpočtu mesta.

6. Preventívny projekt pod názvom „ Šanca správnych rozhodnutí“

Mestská polícia Čadca odštartovala v roku 2015 nový projekt zameraný na prevenciu alkoholu , cigariet a drog  pod názvom " Šanca správnych rozhodnutí". Rozhodla o tom podpora projektu z Ministerstva zdravotníctva  v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015.

Ide o pokračovanie v  realizácii preventívnych   a  vzdelávacích aktivít so zameraním na dlhodobú a systematickú prácu s deťmi a mládežou na miestnej úrovni s využitím rovesníckej prevencie a inovatívnych prístupov práce s deťmi s využitím interaktívnej tvorivej dielne.

Týmto projektom sme zabezpečili:

1. Zriadenie interaktívnej tvorivej dielne ( ďalej len ITD).

1. Vzdelávanie detí vo veku od 9 do 12 rokov formou interaktívnej tvorivej dielne.

2. Zapojenie  detských dobrovoľníkov vo veku od 15 do 25 rokov do preventívneho pôsobenia na žiakov vo svojej škole.

ITD je založená na inovatívnom prístupe riešenia problematiky závislostí. Deti dostanú dostatočný priestor na vyjadrenie vlastných názorov a postojov k jednotlivým látkam. V tomto zmysle je program vysoko otvorený, praktický a flexibilný. Poskytuje široký priestor na realizáciu nielen deťom, ale aj animátorom pri realizácii projektu. Priama práca na realizácii aktivít projektu  je spojená s využitím mobilných panelov, na ktorých sú zaujímavé informácie o alkohole, tabaku a drogách a dôsledkoch ich užívania.

ITD obsahuje rôzne magnetické časti, doplňovačky, fotografie, napr. autentické zábery zdravých pľúc a pľúc fajčiara a pod.   Súčasťou interaktívnej tvorivej dielne je aj skladací  pracovný stôl, stoličky, premietacie plátno, k dispozícii sú okuliare na dennú simuláciu simulácia toho, ako vníma svet človek pod vplyvom nižšej alebo vyššej dávky omamnej látky, taktiež protidrogový kufrík s obsahom vzoriek drog a DVD, na ktorom sú zobrazené negatívne účinky drog.

Súčasťou projektu bol aj vzdelávací tréning 25 dobrovoľníkov, ktorých nám doporučili koordinátori drogovej prevencie zo základných školách v našom meste.  Tréning bol zameraný na tréningy v komunikácii, prezentácii, asertivite a riešení konfliktov. Dobrovoľníci tak získavali priestor pre svoj osobný rast, nové vedomosti a zručnosti a samozrejme motiváciu. Vyškolení dobrovoľníci budú s ITD pracovať na základných školách od februára 2016.

7. Zážitková preventívna aktivita „ Netolerujeme žiadne formy násilia“

„Netolerujeme žiadne formy násilia“ je  názov aktivity, ktorú sme pripravili pre žiakov 7.8. a 9. ročníkov základných  škôl v našom meste . Naším hlavným cieľom je  ovplyvňovať deti a mládež poskytnutím čo najviac informácií o rôznych formách násilia, poskytnúť im neformálne vzdelávacie aktivity, ktoré citlivo na základe zážitku a zapojenia do ďalších rovesníckych aktivít na školách zmenia ich intolerantné vnímanie.

Táto veková skupina mládeže má  predpoklady prepadnúť rizikovému správaniu smerujúcemu k rôznym formám násilia a preto v  rámci tejto aktivity sme ich informovali o základných ľudských právach, trestnoprávnej zodpovednosti a snažili sa nasmerovať ich  k zodpovednému správaniu.

Najskôr pripravujeme  tvorivé dielne s besedou na tému násilia v škole a následne pripravíme  pre žiakov športovo-zážitkové popoludnie spojené s  krátkym kurzom sebaobrany. Táto aktivita je veľmi prospešná, nakoľko žiaci so sklonom k agresívnemu správaniu  majú možnosť vžiť sa do role obete a naopak. Tieto aktivity sme realizovali na 3 základných školách.

 

8. Zriadenie Informačno-poradenského  centra pre deti a mládež

Projekt je zameraný na vytvorenie zmysluplného a bezpečného miesta pre deti a mladých ľudí v našom meste. Vychádza z potreby detí a mládeže, ktoré sa už od roku 2008 stretávajú v klube Mestskej polície Čadca , kde hlavným cieľom založenia tohto klubu je systematická práca s deťmi a mládežou zapojením ich do preventívnych aktivít v našom meste.

Cieľom tohto centra je  poskytovanie informácií a poradenstva pre mladých ľudí v prevencii negatívnych javov ako i informácií z rôznych oblastí ich života. Všetky tieto informácie a pomoc  by sa poskytovali mladým ľuďom bezplatne, a to spôsobom primeraným ich veku a možnostiam. Cieľovou skupinou budú  mladí ľudia vo veku do 30 rokov, ktorí budú mať  rovnakú možnosť prístupu k informačným a poradenským službám  bez ohľadu na ich súčasnú situáciu, bydlisko, či sociálne postavenie.

Zvláštnu pozornosť by sme chceli nasmerovať na  mladých ľudí, ktorí sú z rôznych dôvodov znevýhodnení pri prístupe k informáciám (zdravotne postihnutí, sociálne znevýhodnení, príslušníci národnostných menšín, mladí ľudia z geograficky odľahlých oblastí a pod.).

V roku 2015 sa nám podarilo získať finančné zdroje na základe predloženého projektu z Nadácie pre deti Slovenska a klubovňa do 30.6.2015 fungovala na ul.Malej v Čadci. Od tohto dátumu sme aktivity presmerovali na sídlisko Kyčerka , ul.Hurbanova 777, kde využívame priestory na prízemí.