Kritéria prijatia nového policajta

O pracovné zaradenie sa môže uchádzať osoba ktorá,

 • je bezúhonným občanom Slovenskej republiky,
 • má vek nad 21 rokov,
 • má ukončené úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie (maturitná skúška),
 • má dobrý zdravotný stav a psychickú spôsobilosť.

Uchádzač, ktorý chce byť zaradený do výberového konania musí predložiť

 • riadne vyplnenú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • riadne vyplnený osobný dotazník ,
 • profesijný životopis,
 • potvrdenie od lekára o dobrom zdravotnom stave,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,povinne predložiť pred nástupom do pracovného pomeru),
 • úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia resp. doklad o najvyššom stupni dosiahnutého vzdelania.

Uchádzač vo výberovom konaní musí

 • absolvovať osobný pohovor s členmi výberovej komisie (svoju totožnosť preukáže platným občianskym preukazom),
 • úspešne absolvovať testy fyzickej zdatnosti,
 • v prípade splnenia požadovaných kritérií absolvuje uchádzač psychodiagnostické testy.

Ďalšie informácie

 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície sa získava absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície (trvanie odbornej prípravy je približne 3 mesiace) a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru SR (zákon č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v platnom znení),
 • na výkon povolania je potrebný zbrojný preukaz skupiny „C“. O vydanie zbrojného preukazu možno požiadať (v zmysle zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v platnom znení) na miestne a vecne príslušnom útvare Policajného zboru SR po získaní osvedčenia odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície,
 • náklady na vstupnú lekársku prehliadku na overenie zdravotného stavu z hľadiska vhodnosti budúcej práce sú hradené zamestnávateľom len   v prípade prijatia do zamestnania,
 • výdavky spojené s vykonávaním psychodiagnostického testu, overovaním spôsobilosti na držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania s lekárskym vyšetrením zdravotnej spôsobilosti pre vydanie zbrojného preukazu sú hradené zamestnávateľom len v prípade prijatia do zamestnania,
 • úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti je podmienkou zotrvania v pracovnom pomere,
 • výnimku z povinnosti podrobiť sa skúške odbornej spôsobilosti majú uchádzači, ktorí získali vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole a Ministerstvo vnútra SR im na základe predložených dokladov vydá „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície“.

Prílohy na stiahnutie