Preventívne aktivity pre školy (MŠ,ZŠ,SŠ)

Ponuka preventívnych aktivít v školskom roku 2022/2023

Mestská polícia Čadca v novom školskom roku pokračuje v realizácií preventívnych  aktivít pre  deti a mládež materských, základných a stredných škôl na území Mesta Čadca.

Pripravili sme aj niekoľko noviniek, ktorých hlavným  a veríme, že i spoločným  cieľom je predchádzanie rizikového správania detí a mládeže.

1. Interaktívne dialógy  o  prevencii  protispoločenskej  činnosti v materských,  základných a stredných školách na  témy

1.1.Besedy zamerané pre materské školy a I. stupeň základných škôl


1.  Policajt, tvoj priateľ  – interaktívne rozhovory zamerané najmä na  prevenciu a  ochranu dieťaťa doma, na ulici, na cesto do a zo školy, na zvýšenie dôvery detí  voči polícii, priblíženie činnosti polície,  na čo nám slúži polícia ,  ukážky zvukovej a signalizačnej techniky služobných motorových vozidiel mestskej polície a pod.

2. Dopravná výchova – teoreticko-názorná časť pred praktickým cvičením na dopravnom ihrisku zameraná   najmä  na  základy  cestnej  premávky  ako sú  bezpečné správanie chodcov a cyklistov v cestnej premávke a pod.

3. Závislosti – pomocou  interaktívno-názorných mobilných panelov sa zameriavame na  informovanie o škodlivosti užívania návykových látok ako je alkohol a tabak.

4. Šikanovanie – základy prevencie šikanovania.

 

1.2 Praktické cvičenia na dopravnom ihrisku pre materské školy a 1. stupeň základných škôl

Dopravné ihrisko sa nám  podarilo vybaviť ešte v tomto roku kancelárskym kontajnerom (unimobunkou) , ktorá je vybavená sociálnym zariadením, stolmi a lavicami,  názorno-didaktickými pomôckami, ochrannými prostriedkami, prilbami, reflexnými vestami,  kolobežkami, korčuľami, bicyklami 3 veľkostí a dopravnými značkami. Plochu tvoria cvičné vozovky a chodníky.

Ponuka aktivít:

  1. Teoreticko-názorná príprava z pravidiel cestnej premávky v primeranom rozsahu na vek detí v areáli dopravného ihriska.
  2. Praktická príprava detí na dopravných prostriedkoch ako sú  bicykle a kolobežky v konkrétnych dopravných situáciách.
  3. Exteriérové podujatia pre deti s hrami, súťažami – súťaž o najlepšieho cyklistu a pod.

 

1.3 Besedy zamerané pre II. stupeň základných škôl


1. Šikanovanie – zistenie stavu aktuálnej skupiny, práca zo skupinou, opis agresora i obete, trestno-právna rovina šikanovania a pod.

2.  Kyberšikanovanie - elektronické šikanovanie, cyberbullying, cybermobbing, ide o nové  formy šikanovania, pri ktorých sa používajú nové technológie, ako je počítač, internet, mobilný telefón. Prebiehajú vo virtuálnom priestore s využitím rôznych

služieb a nástrojov, ako sú email, IM (instant messeneger – napr. Skype, ICQ), čet, diskusné fóra, sociálne siete, stránky na zverejňovanie fotografií a videí, blogy, SMS správy, telefonáty.

2.  Závislosti - poukázanie na problém z trestnoprávneho pohľadu, realizácia zážitkových besied s vyliečenými narkomanmi. Na besedy používame  aj názorné didaktické pomôcky ako protidrogový kufrík, okuliare simulujúce opitosť a  názorné mobilné

panely.

3. Revolution Train- Protidrogový vlak - prehliadka 6 vagónov s videoprojekciou a zážitkovým učením.

4. Rasizmus a xenofóbia- besedy formou workshopu.

5. To je zákon kámoš - Trestno-právna zodpovednosť –  so zameraním sa na oboznámenie so základmi priestupkového  zákona, platnými Všeobecne záväznými nariadeniami v našom meste, základmi trestného zákona a pod.

6. Sociálne siete- bezpečný život na sociálných sieťach, internetoví priatelia, súkromie na internete, šírenie dezinformácií a hoaxou a pod.

 

1.4 Besedy zamerané pre stredné školy

1. Šikanovanie – zistenie stavu aktuálnej skupiny, práca zo skupinou, opis agresora i obete, trestno-právna rovina šikanovania a pod.

2.  Kyberšikanovanie - elektronické šikanovanie, cyberbullying, cybermobbing, ide o nové  formy šikanovania, pri ktorých sa používajú nové technológie, ako je počítač, internet, mobilný telefón. Prebiehajú vo virtuálnom priestore s využitím rôznych

služieb a nástrojov, ako sú email, IM (instant messeneger – napr. Skype, ICQ), čet, diskusné fóra, sociálne siete, stránky na zverejňovanie fotografií a videí, blogy, SMS správy, telefonáty.

2.  Závislosti - poukázanie na problém z trestnoprávneho pohľadu, realizácia zážitkových besied s vyliečenými narkomanmi. Na besedy používame  aj názorné didaktické pomôcky ako protidrogový kufrík, okuliare simulujúce opitosť a  názorné mobilné

panely.

3. Revolution Train- Protidrogový vlak - prehliadka 6 vagónov s videoprojekciou a zážitkovým učením.

4. Rasizmus a xenofóbia- besedy formou workshopu.

5. To je zákon kámoš - Trestno-právna zodpovednosť –  so zameraním sa na oboznámenie so základmi priestupkového  zákona, platnými Všeobecne záväznými nariadeniami v našom meste, základmi trestného zákona a pod.

6. Bezpečnosť  v online svete -bezpečný život na sociálných sieťach, internetoví priatelia, súkromie na internete, šírenie dezinformácií a hoaxou a pod.

 

1.5 Zapojenie detí a mládeže do preventívny projektu  pod názvom  „Primar  CLUB – Mládež proti kriminalite“

Mestská polícia mesta Čadca aktívne pôsobí v oblasti práce s mládežou už od roku 2008, kedy sme založili klub mládeže proti kriminalite. V tomto klube sa zameriavame na prácu s mládežou.

Naším hlavným zameraním je neformálne vzdelávanie detí a mládeže v prevencii rizikového správania, rozvoj dobrovoľníkov, podpora aktívneho občianstva detí a mládeže, participácia detí a mládeže na projektoch samosprávy s cieľom posilniť postavenie mladých ľudí vo verejnom živote, príprava  rovesníckych preventívnych projektov, informačné a osvetové kampane zamerané na prevenciu negatívnych javov detí a mládeže v našom meste, zapájaním detí do činností v komunitách s cieľom rozvíjať ich tvorivý potenciál a pod.

Cieľová skupina- zameriavame sa na :

- akčnú mládež, ktorá má záujem vzdelávať sa v našom klube na rôzne témy prevencie negatívneho správania a následne pôsobiť ako dobrovoľník v školách a v komunitách na svojich rovesníkov, priateľov a pod.,

- mládež s nedostatkom príležitostí, ktorá z rôznych dôvodov nemá na svoj rozvoj rovnaké podmienky ako ich rovesníci ako napr. neorganizovaná mládež, mládež zo sociálne slabšieho prostredia,

-problémovú mládež - s problémom vznikajúcich sociálno-patologických javov ústiacich do prejavov rôznych foriem problémového správania s prvkami agresivity, diskriminácie rovesníkov, majetkovej kriminality, záškoláctva a podobne.

S členmi klubu spolupracujeme počas celého roka, stretávame sa pravidelne dvakrát do mesiaca ako súčasť systematickej práce s týmito deťmi poskytovaním rôznych materiálov, podieľanie sa na príprave obecných projektov, zabezpečovaní diskusií s odborníkmi a pod. Rozpis stretnutí je na internetovej stránke mestskej polície. Na konci školského roka máme naplánovaný pre pravidelných účastníkov klubu  motivačný  výlet do krajiny EÚ v rámci programu Erazmus +.

Aj v tomto školskom roku majú možnosť bezplatne navštevovať tento klubu ďalšie deti a mládež vo veku od 10  do 18 rokov.

 

Jednotlivé besedy a praktické cvičenia sú vykonávané v rozsahu 1 vyučovacej hodiny-45 minút pre jednu triedu. V prípade potreby je možné dohodnúť väčší časový rozsah besedy individuálne, prípadne dohodnúť inú tému besedy.

V prípade záujmu o preventívne aktivity, alebo akýchkoľvek iných informácií nás kontaktujte.

 

Kontakt: Mestská polícia Čadca, ul.Sl.Dobrovoľníkov 985, 022 01 Čadca

Koordinátor prevencie MsP: srž.Mgr.Marcela Voreková

tel.číslo: 041/4332133, mobil: +421 918 907 470

E-mail: mspcadca@gmail.com

 

Veríme, že si z našej ponuky vyberiete.

Prílohy na stiahnutie