• Úvod
  • Novinky
  • Výzva občanom na dodržiavanie čistoty a poriadku na Ul. Mierovej

Výzva občanom na dodržiavanie čistoty a poriadku na Ul. Mierovej

Vážení občania,

pri kontrolách dodržiavania čistoty v našom meste sme okrem iného zistili hromadenie odpadu pri kontajnererovom stojisku na Ul. Mierovej. Kladieme veľký dôraz na opatrenia, ktoré by viedli k zamedzeniu vzniku, alebo rozširovaniu neporiadku okolo kontajnerových stojísk, preto sme v spolupráci s oddelením životného prostredia na Mestskom úrade v Čadci rozhodli dočastne osadiť fotopasscu na Ul. Mierovej , aby sme mohli rýchlo a účinne odhaľovať páchateľov týchto skutkov.

Zároveň vyzývame všetkých občanov k udržiavaniu poriadku okolo kontajnerových stojísk a  využívanie zberného dvoru v meste Čadca.

Podrobnosti  dodržiavania čistoty na verejných priestranstvách určuje aj Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 o verejnom poriadku - https://www.mestocadca.sk/files/vzn-1-2019.pdf.