• Úvod
  • Novinky
  • Opatrenia na Sviatok všetkých svätých a výnimky vychádzok od 2.nove...

Opatrenia na Sviatok všetkých svätých a výnimky vychádzok od 2.novembra 2020

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra stále platí na celom Slovensku zákaz vychádzania mimo bydliska. Samozrejme sú stanovené určité výnimky. Návšteva cintorínov však medzi výnimkami nie je, čiže platí, že aj na "dušičky" je potrebné zostať doma. Polícia naďalej kontroluje dodržiavanie vládou prijatých opatrení a prípade ich porušenia rieši každý prípad individuálne. Opatrenia nie je možné porovnávať s predchádzajúcimi rokmi "dušičkového" obdobia, pretože aktuálna situácia poznačená pandémiou COVID-19 je diametrálne odlišná.

Od 2. novembra do 8. novembra 2020 okrem povolených vychádzok v čase od 01:00 hod. do 05:00 hod. platia nasledujúce výnimky:

1. výnimka: osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo negatívnym výsledkom antigénového testu z plošného testovania

2. výnimka: osoba pôsobiaca v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osoba v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v rámci plošného testovania od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020

3. výnimka: ľudia, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia (2. novembra - 8. novembra)

4. výnimka: cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť

5. výnimka: cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť

6. výnimka: cesta na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť

7. výnimka: cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť

8. výnimka: cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť

9. výnimka: cesta osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť

10. výnimka: dieťa do desiatich rokov veku

11. výnimka: cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy a cestu späť

12. výnimka: cesta žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy

13. výnimka: cesta dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

14. výnimka: osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020do 15. októbra 2020

15. výnimka: osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19

16. výnimka: osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie

17. výnimka: osoba so závažnou poruchou autistického spektra

18. výnimka: osoba s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom

19. výnimka: onkologickí pacienti po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby

20. výnimka: osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami certifikovanými na území Európskej únie na ochorenie COVID-19nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast

 

Vláda SR vyhlásila núdzový stav a zákaz vychádzania, opätovne  preto  apelujeme  na občanov, aby dôsledne dodržiavali opatrenia a v tomto náročnom období si pamiatku uctili napríklad zapálením sviečky doma.