• Úvod
  • Novinky
  • Preventívno-bezpečnostná akcia zameraná na kontrolu podávania alkoh...

Preventívno-bezpečnostná akcia zameraná na kontrolu podávania alkoholu mladistvým

Mestská polícia Čadca v spolupráci s hliadkami Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci  vykonala v piatok 1.2.2019 preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na podávanie alkoholu osobám mladších ako 15 rokov. Akcia trvala od 20:00 hod. do 23:00 hod. "Skontrolovali sme  celkom 12 zariadení v meste Čadca. Podanie alkoholu bolo zistené u 8 osôb, z toho 5 chlapcov a 3 dievčatá. Najväčšie množstvo alkoholu bolo dychovou skúškou zistené až 0,55mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu, čo zodpovedá hodnote cca 1,15 promile." uviedol František Linet, náčelník Mestskej polície Čadca.

Mestská polícia upozorňuje, že v zmysle Zákona NR SR č.219/1996 Z.z.  o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb sa protiprávneho konania dopustí osoba mladšia ako 18 rokov, ak požije alkohol alebo iné návykové látky a súčasne i ten kto predá alebo podá alkoholické nápoje  alebo inak umožní ich požívanie osobám mladším ako 18 rokov.