• Úvod
  • Novinky
  • Zvyšovanie informovaností a právneho vedomia žiakov

Zvyšovanie informovaností a právneho vedomia žiakov

Počas mesiaca február 2023 sa celkom 452 žiakov 3. a 4. ročníkov základných škôl Mesta Čadca zúčastnili na projekte pod názvom „TVOJA SPRÁVNA VOĽBA“. Aktivity prebiehali v zasadačke Policajného zboru Čadca, kde sme pracovali v spolupráci s kolegami s Policajného zboru a  Regionálného úradu verejného zdravotníctva z Čadce.

Cieľom  tejto krásnej vzdelácacej aktivity je prispieť k eliminácii trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok, zvýšiť informovanosť o škodlivosti návykových látok, ako tabak, alkohol a marihuana, a v nadväznosti na to zvýšiť právne povedomie u detí vo veku 9 – 10 rokov.

Preventívne aktivity určené deťom majú charakter zážitkového učenia – interaktívnej tvorivej dielne pozostávajúcej z piatich stanovíšť (tri tematické panely: tabak, alkohol, marihuana; pracovný stôl a koberec s hracím plánom). Pomocou nich sa deti dozvedia základné informácie o legálnych a nelegálnych drogách. Inovatívne prístupy im súčasne dávajú dostatočný priestor na vyjadrenie vlastných názorov a postojov k danej problematike. Program je flexibilný, zahŕňa, napr. prácu v skupinách, panelovú diskusiu, výcvik zručností orientovaných na predchádzanie nežiaducim javom a identifikovanie prejavov správania ľudí pod vplyvom návykových látok.