• Úvod
  • Novinky
  • Deň detí sme zamerali na bezpečnosť detí v cestnej premávke

Deň detí sme zamerali na bezpečnosť detí v cestnej premávke

So zlepšujúcim sa počasím a stúpajúcimi teplotami sa cesty plnia aj ostatnými účastníkmi cestnej premávky, nielen vodičmi vozidiel. Počas svojej jazdy tak na cestách môžete stretnúť cyklistov, motocyklistov, „kolobežkárov“, ale aj takých, ktorí sa vyberú vychutnať si slnečné lúče počas prechádzky. V roku 2022 zaznamenala polícia v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast počtu dopravných nehôd. Počet ľudí usmrtených na cestách je takmer dvojnásobný. Kým v roku 2021 v danom čase polícia evidovala 22 obetí nehôd, v roku 2022 zahynulo už 42 ľudí. Z toho je jeden motocyklista, 13 chodcov a päť cyklistov. Ťažké zranenia utrpelo 85 ľudí.

Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov – pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje buď v objekte školy, na detskom dopravnom ihrisku  (ďalej len DDI) alebo v bezpečných priestoroch v okolí škôlky. Na dopravnom ihrisku v Čadci sa vystriedajú do konca školského všetky základné školy v našom meste, ako aj okolitých dedín. Na konci školského roka je pripravená aj dopravná súťaž pre všetky školy nášho mesta, kde si budú žiaci overovať svoje vedomosti a zručnosti. Pri praktickej výúčbe nám pomáhajú dobrovoľníci z Klubu mládeže Mestskej polície Čadca.

Pre všetkých účastníkov cestnej premávky platia pravidlá, ktoré musia dodržiavať. Preto treba zvýšiť pozornosť, predvídať a včas reagovať, aby nedochádzalo k zbytočným úmrtiam a zraneniam. Cyklisti o to viac, pretože oproti vodičom v autách majú veľkú nevýhodu – pri páde nie sú dostatočne chránení. Potrebu nosenia ochranného oblečenia, chráničov a prilby snáď už ani netreba zdôrazňovať, o reflexných prvkoch ani nehovoriac, aké sú dôležité. Vždy treba jazdiť podľa svojich schopností a zručností, prispôsobiť sa stavu cesty, počasiu i ďalším okolnostiam, ktoré možno predvídať.

Zmeny, ktoré platia v zákone o cestnej premávke od 1. marca 2022:

Predchádzanie

Do zákona sa dopĺňa, že vodič je pri predchádzaní iného vozidla povinný prihliadať najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky.

Bočný odstup pri predchádzaní

Ustanovuje sa minimálna bočná vzdialenosť, ktorú by mal vodič dodržať pri predchádzaní cyklistov, ale aj chodcov, kolobežkárov, vodičov samovyvažovacích vozidiel či malých motocyklov, a to:

  • odstup spravidla najmenej 1 meter pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km/h,
  • a najmenej 1,5 m v ostatných prípadoch.

Minimálna vzdialenosť nie je definovaná absolútne. Ak vzhľadom na všetky aspekty situácie bude potrebné predbiehať cyklistu s väčším bočným odstupom, predbiehajúci vodič sa nemôže vyviňovať tým, že dodržal predpísanú minimálnu vzdialenosť.

Nové základné povinnosti vodiča

K základným povinnostiam vodiča sa pridáva aj neohrozenie cyklistov na cestičke pre cyklistov, pri odbočovaní a vchádzaní na cestu, pri otáčaní a cúvaní. Zároveň sa zakazuje zastavenie vozidla nielen na priechode pre chodcov a priechode pre cyklistov, ale aj na mieste na prechádzanie.

Odbočovanie cyklistov vľavo

Po novom pre cyklistov nebude platiť súčasná povinnosť pri odbočovaní vľavo zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy.

Dávanie prednosti

Jasne sa ustanovuje prednosť každého, kto ide rovno, pred tým, kto odbočuje, a to bez ohľadu na stavebnú formu a oddelenosť cesty. Vodiči tak budú musieť dať prednosť aj cyklistom idúcim súbežne s cestou, napr. aj po priechode pre cyklistov.

Jazda cez križovatku

Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ bude povinný dať prednosť v jazde aj cyklistom idúcim súbežne s hlavnou cestou, napr. aj po priechode pre cyklistov.

Zákaz zastavenia a státia

Rozširuje sa zákaz zastavenia a státia na cyklistickej infraštruktúre. K zákazu na cestičke pre cyklistov a ochrannom pruhu pre cyklistov pribúda aj zákaz zastavenia a státia na cyklistickom pruhu.

Jazda cyklistov na chodníku

Umožní sa jazdenie na chodníku aj cyklistom, ktorí sprevádzajú alebo vezú na bicykli dieťa do 10 rokov. Jazdiť smú po pravej strane chodníka, ak tým neohrozujú ani neobmedzujú chodcov.

Jazda cyklistov vedľa seba

Rozširuje sa aj možnosť cyklistov jazdiť vedľa seba. Dvaja cyklisti smú ísť teraz vedľa seba len po cestičke pre cyklistov, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Táto možnosť sa rozšíri aj o iné druhy komunikácií, na ktorých nie je voľnejší pohyb cyklistov problematický. Pôjde o poľnú a lesnú cestu a obytnú zónu. Dopĺňa sa možnosť jazdy vedľa seba pre skupinové jazdy. V skupine najmenej šiestich cyklistov môžu jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba.

Pravidlá na bicyklovej ceste

Ide o cestu vymedzenú dopravnou značkou, na ktorej „auto je hosť“. Bicyklovú cestu môžu cyklisti používať v celej šírke určenej pre ich smer. Na bicyklovej ceste vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h.

Motorovým vozidlám je jazda na bicyklovej ceste zakázaná, ak dopravnou značkou nie je určené inak. Aj vtedy majú cyklisti prednosť. Vodiči áut ich nesmú ohroziť a predchádzať ich môžu iba pri dodržaní bočného odstupu najmenej 1,5 metra.

Zastavenie a státie motorových vozidiel okrem motocyklov je na bicyklovej ceste povolené len na vyznačených miestach.

Sankcie

Za nedanie prednosti v jazde, za ohrozenie cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov a za ohrozenie cyklistu pri predchádzaní hrozí v blokovom konaní pokuta do 150 eur a v riadnom konaní pokuta 60 až 300 eur a zákaz činnosti do 2 rokov.

Za porušenia ostatných pravidiel možno uložiť pokutu do 100 eur a v blokovom konaní do 50 eur.

Mestská polícia Čadca  rôznymi preventívnymi akciami upozorňujú nielen cyklistov, ale aj chodcov na to, aké je nebezpečné pohybovať sa na ceste bez označenia a nesprávnym spôsobom. Medzi najčastejšie priestupky patrí jazda na bicykli v pešej zóne. Cyklisti často zabúdajú na to, že aj oni sú účastníkmi cestnej premávky. Dávajte preto na seba pozor, nech sa po cestách pohybujete akokoľvek. Zdravie je to najcennejšie, čo máte.