• Úvod
  • Novinky
  • Preventívno-bezpečnostná akcia zmeraná na podávanie alkoholu mladi...

Preventívno-bezpečnostná akcia zmeraná na podávanie alkoholu mladistvým

V piatok dňa 16.12.2022 vo večerných hodinách uskutočnili hliadky Mestskej polície Čadca spolu s hliadkami Obvodného oddelenia Policajného zboru v Čadci preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na podávanie alkoholu mladistvým v pohostinstvách, kaviarňach a baroch v meste Čadca. Celkovo bolo skontrolovaných 11 zariadení, hliadkami polície bola vykonaná celková dychová skúška u mladistvých 69 krát.

Zákon všeobecne zakazuje osobám mladším ako 18 rokov požívať akékoľvek alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a ukladá im povinnosť podrobiť sa orientačnej dychovej skúške. Napriek tomuto zákazu bolo u dôvodne podozrivých maloletých a mladistvých z porušenia zákona zistené požitie alkoholu v 19. prípadoch. Bolo zistených 10 priestupkov,  za ktoré bolo  uložených 10 blokových pokút.

V jednom zariadení bola hliadkou polície nájdená aj osoba maloletá, ktorá nebola pod vplyvom alkoholu. Menovanú si na mieste prevzali rodičia, ktorý boli telefonicky vyrozumený. Pre maloletých podľa zákona  platí, že sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

Za porušenie zákazu u maloletých osôb zodpovednosť preberajú ich zákonní zástupcovia, ktorým môže byť v zmysle zákona uložená pokuta. Mladiství si za tento delikt zodpovedajú sami. Všetky tieto správne delikty budú mať dohru v správnom konaní v mieste trvalého pobytu dotknutých osôb. Mestská polícia plánuje pokračovať v takýchto preventívno-kontrolných akciách  aj naďalej.

Celá akcia mala aj preventívny charakter. Vyslali sme tak jasný signál, že nemienime tolerovať konzumáciu a ani podávanie alkoholu mladistvým a maloletým a že nám záleží nielen na zdraví detí, ale aj bezpečnosti v našom meste.

Týmto chceme apelovať aj na rodičov neplnoletých osôb, aby sa podieľali na prevencii závislostí, aby vedeli, kde sa ich dieťa nachádza a taktiež ich  informovali, že konzumácia alkoholu maloletými a mladistvými je neprijateľná a zákonom zakázaná.