• Úvod
 • Novinky
 • Veľký prehľad schválených zmien v cestnej premávke od 1.8.2022

Veľký prehľad schválených zmien v cestnej premávke od 1.8.2022

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o cestnej premávke z dielne rezortu vnútra, ktorá sprísňuje tresty za niektoré vážne porušenia dopravných predpisov a znižuje minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia na nákladné autá a autobusy. Novela zároveň rieši zníženie správnych poplatkov za vydanie novej tabuľky s evidenčným číslom vozidla v prípadoch, kedy po výmene dodávateľa nebolo možné dočasne vydávať všetky druhy tabuliek. Ukončuje sa predlžovanie platnosti niektorých dokladov v súvislosti s pandémiou Covid-19.

Sprísnené tresty za prekračovanie povolenej rýchlosti

 • Prísnejšie sankcie čakajú vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť, a to v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac. Takéto prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti sa zaradí medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.
 • Znamená to, že sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov, kedy sa už vodič musí podrobiť opatreniam ako napríklad doškoľovací kurz v autoškole, preskúšaniu odbornej spôsobilosti či preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti.
 • Pri opakovanej recidíve sa zároveň zruší prednostné prejednanie prekročenia rýchlosti v takomto rozsahu v blokovom konaní a priestupok sa bude môcť riešiť aj v riadnom správnom konaní, kde sú už vyššie sankcie a je možné uložiť aj sankciu zákazu činnosti. Pôjde o prípady, keď vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov (v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac).
 • Pre porovnanie, kým v blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1 000 eur. Samotná výška pokuty sa v novele nemení.

Telefonovanie počas jazdy bude závažným porušením pravidiel

 • Medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom sa po novom zaradí aj držanie a obsluhovanie telefónu a obdobných zariadení bez systému „voľné ruky“ počas vedenia vozidla.
 • Z toho vyplýva, že sa zvýšia sa horné hranice pokút v blokovom (zo 100 ma 150 eur) i riadnom správnom konaní (z 200 na 300 eur). Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov.

Zníži sa minimálny vek na vedenie nákladných vozidiel a autobusov

 • V súlade s európskou smernicou sa umožní udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel nákladnej a osobnej dopravy v nižšom veku, ako je v súčasnosti. Podmienkou bude absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie.
 • Pri skupinách C a CE sa zníži minimálny vek z 21 na 18 rokov a pri vozidlách skupín D a DE z 24 na 21 rokov.
 • Držitelia vodičského oprávnenia skupiny D a DE so zrýchlenou základnou kvalifikáciou budú do dovŕšenia veku 23 rokov oprávnení len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na linke, ktorá nepresahuje 50 km.
 • Vodičské oprávnenie skupiny B bude oprávňovať jeho držiteľa viesť aj motorové vozidlá do 4,25 t s pohonom na alternatívne palivá.

Správne poplatky za tabuľky s evidenčným číslom vozidla a za zápis vozidla

 • Novela reaguje aj na situáciu s dočasným nedostatkom niektorých druhov tabuliek s evidenčným číslom vozidla po výmene dodávateľa. Išlo o „zelené“ tabuľky za elektromobil či tabuľky s voliteľným číslom.
 • Do zákona sa dopĺňa zníženie správneho poplatku za vydanie novej tabuľky o už uhradenú sumu, aby občan neplatil dvakrát to isté. Osoba, ktorej nebolo možné vydať číslo/tabuľku podľa jej požiadaviek, si môže požiadať (osobne alebo elektronickou službou) o nové evidenčné číslo a už uhradený správny poplatok sa jej zaráta do poplatku za vydanie novej tabuľky.
 • Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím budú mať reálne polovičnú zľavu z poplatku za zápis do evidencie vozidiel. Už dnes majú osoby s ŤZP zľavu 50 percent, avšak maximálne 100 eur. Po novom sa toto obmedzenie vypustí.

Platnosť dokladov v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením Covid-19

 • Novelou sa ukončí predlžovanie platnosti niektorých dokladov vydávaných podľa zákona o cestnej premávke a zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a ukončí sa možnosť neplniť niektoré zákonné povinnosti. Prechodné ustanovenia boli zavedené v súvislosti s ochorením covid-19.
 • Týka sa to napríklad platnosti dokladov o zdravotnej a psychickej spôsobilosti a vodičského preukazu. Doklady, ktoré boli alebo budú predĺžené do konca augusta tohto roka, ostávajú v platnosti do 30. júna 2023.
 • Ukončuje sa aj možnosť neabsolvovať lekársku prehliadku pri dovŕšení veku 65 rokov a neabsolvovať pravidelné lekárske prehliadky následne každých 5 rokov, a to dňom 31. augusta 2022. Nevykonané prehliadky budú musieť byť urobené do 30. júna 2023.
 • Ukončuje sa možnosť neodovzdať doklady vozidla pri jeho dočasnom vyradení dňom 31. augusta 2022.
 • Nebude sa už viac predlžovať ani platnosť technickej a emisnej kontroly. Predĺženú platnosť o tri mesiace budú mať už len kontroly, ktorých platnosť uplynie do konca augusta tohto roka.
 • Ukrajinské vozidlá budú môcť na základe úpravy zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke absolvovať technickú kontrolu a emisnú kontrolu aj na území Slovenska.

Novela je účinná od 1. augusta 2022.