• Úvod
  • Novinky
  • Preventívno bezpečnostné akcie zameraná na podávania alkoholu mladi...

Preventívno bezpečnostné akcie zameraná na podávania alkoholu mladistvým a pitie alkoholu na verejnosti

Mestská polícia Čadca vykonala za posledné dva víkendy viac ako 30 preventívno-bezpečnostnostných kontrol zameraných na dodržiavanie zákazu požívania alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov ako i  pitie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve. Výsledkom je 18 x priestupok – pitie alkoholu na verejnom priestranstve a  5 x podanie alkoholu mladistvým.

Zákon všeobecne zakazuje osobám mladším ako 18 rokov požívať akékoľvek alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a ukladá im povinnosť podrobiť sa orientačnej dychovej skúške. Za porušenie zákazu u maloletých osôb zodpovednosť preberajú ich zákonní zástupcovia, ktorým môže byť v zmysle zákona uložená pokuta. Mladiství si za tento delikt zodpovedajú sami. Všetky tieto správne delikty budú mať dohru v správnom konaní v mieste trvalého pobytu dotknutých osôb.

Mestská polícia týmto apeluje aj na rodičov neplnoletých osôb, aby sa podieľali na prevencii závislostí, aby dieťa vedelo, že konzumácia alkoholu maloletými a mladistvými je neprijateľná a zákonom zakázaná.

Taktiež upozorňujeme občanov, že na verejných priestranstvách sa podľa Všeobecne záväzného nariadenia 1/2019  o verejnom poriadku zakazuje:

a) obťažovať občanov fyzickými útokmi, hlučným správaním, žobraním, prehrabávaním odpadkových nádob a košov, nevhodnou konzumáciou jedál a nápojov, ležaním a sedením na lavičkách v špinavom a zapáchajúcom oblečení, nadávaním a ďalšími konaniami, ktoré na verejnom priestranstve a miestach verejne prístupných narúšajú verejný poriadok a vzbudzujú verejné pohoršenie,

b) predávať, podávať a požívať alkoholické nápoje , okrem :

• príležitostných trhov, jarmokov,

• v obchodných a reštauračných prevádzkach umiestnených na verejnom priestranstve na základe podmienok stanovených v povolení mesta a v súlade s ich živnostenským oprávnením (napr. predajné stánky, letné terasy, a pod.),

• verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí za podmienok dodržania zákonných oprávnení a povolení mesta ,

• 31.12. od 8.00 hod do 24.00 hod a 1.januára od 00.00 hod do 05.00 hod ,

c) predávať tovar bez povolenia príslušných úradov a predávať tovar mimo priestranstiev na to určených bez povolenia mesta,

d) obťažovať spoluobčanov hlukom, prachom, dymom, páchnucimi plynmi, parami a tekutým odpadom, svetlom, vibráciami a tienením nad mieru hygienicky prípustnú.

e) akýkoľvek slovný alebo grafický prejav na verejnom priestranstve alebo na zariadeniach verejného priestranstva, ktorým by bola znižovaná ľudská dôstojnosť, náboženská, či rasová príslušnosť,

f) propagovať zakázané produkty,

g) propagovať sexualitu, sexuálne symboly, nahotu, pornografiu a pod.,

h) porušovať zákazy fajčenia na verejnom priestranstve a v zariadeniach verejného stravovania v zmysle zákona a nariadenia Mesta.

Mestská polícia plánuje pokračovať v takýchto preventívno-bezpečnostných kontrolách aj naďalej.