• Úvod
  • Novinky
  • Mestská polícia začala zasahovať proti neprispôsobivým osobám na h...

Mestská polícia začala zasahovať proti neprispôsobivým osobám na hlavnej železničnej stanici v Čadci

Prítomnosť neprispôsobivých občanov vo vestibule železničnej stanice v Čadci sa v poslednom období stala neúnosnou. Často je stanica a jej okolie sprevádzané hlukom, väčším znečistením a zápachom, ako aj agresívnym správaním týchto osôb, ktoré sú často  pod vplyvom alkoholu. Zamestnanci ŽSR nie sú schopní sami účinne riešiť tento problém. Na dohováranie neprispôsobiví občania reagujú často podráždene a človeku, ktorí k nim s týmto úmyslom prehovára, často adresujú množstvo vulgarizmov. V minulosti sa vyskytli aj fyzické napadnutia zamestnancov železníc SR. Tieto priestory patria do správy štátu, avšak zrejme nedostatok príslušníkov železničnej a poriadkovej polícia PZ SR  neumožňujú častejší zásah v týchto priestoroch.

Na základe týchto skutočností sa vedenie Mesta Čadca rozhodlo riešiť tento problém prostredníctvom svojho poriadkového útvaru  -  Mestskej polície Čadca a tak vypomôcť štátu.

Mestská polícia začala pravidelne vykonávať kontroly v okolí hlavnej   železničnej stanice  Čadca. Doposiaľ boli riešení traja bezdomovci, ktorí si po sebe  poupravovali skládky neporiadku, ktoré vytvorili priamo na verejnom priestranstve pred železničnou stanicou. Títo neprispôsobiví osoby  odmietajú pomoc vo forme ubytovania a teplej stravy v Dome charity sv. Gianny v Čadci, ktorú každoročne finančne podporuje aj Mesto Čadca.

S  vysedávaním na lavičkách týchto osôb na lavičkách dochádza často k znečisteniu verejného poriadku. Medzi ďalšie problémy tejto skupiny obyvateľstva určite patrí vzbudzovanie verejného pohoršenia, a to hlavne z dôvodu konzumácie alkoholických nápojov na verejnosti. Po zistení takýchto priestupkov však vôbec nie je jednoduché bezdomovcov postihnúť. Nemajú trvalú adresu, nemajú finančné prostriedky a riešenie napr. blokovou pokutou na mieste je nereálne, a ani postúpenie veci kompetentnému orgánu na riešenie priestupku nevedie v drvivej väčšine k želateľnému výsledku. Preto najčastejším spôsobom riešenia týchto osôb za tieto protiprávne konania je ich vykázanie z miesta, kde sa nachádzajú, avšak plne si uvedomujeme, že je to iba presúvanie problému z jedného miesta na druhé. Zo skúseností však zároveň môžeme uviesť, že mnohí z nich sú slušní, akurát majú za sebou nejaký ťažký životný príbeh, ktorý im neumožňuje žiť tak ako väčšine z nás.

Hliadky Mestskej polície Čadca od začiatku roka 2022 vykonali celkom 244 zákrokov voči osobám bez domova, prípadne voči osobám zo sociálne slabšieho prostredia. Z verejného priestranstva, ale aj z objektov v správe majetku mesta, z bytových domov mestskí policajti opakovane vykázali 69 ležiacich osôb.

Problémom polície pri plnení úloh na úseku verejného poriadku sú zákroky s osobami, ktoré majú príznaky značného požitia alkoholických nápojov a v dôsledku toho vzbudzujú verejné pohoršenie alebo ohrozujú seba, svoje okolie, svoju rodinu či iné osoby, a taktiež verejný poriadok z dôvodu absencie protialkoholickej záchytnej izby, tzv. záchytky. Na zriadení záchytnej izby najmä z dôvodu jej financovania sa kompetentné orgány už niekoľko rokov nevedia dohodnúť. Ide o problém, ktorý polícia, a je to rovnako v prípade Policajného zboru, ako aj mestskej polície, nedokáže vyriešiť k spokojnosti občanov.

V tejto súvislosti nás mrzí, že na druhej strane je niekedy mestská polícia kritizovaná, že nerieši bezdomovcov, ktorí posedávajú v parkoch, či  na lavičkách. Je však potrebné si uvedomiť, že pokiaľ neporušujú zákony a všeobecne záväzné nariadenia mesta, nie je možné proti nim zakročiť. Vždy sa snažíme citlivo vyhodnotiť situáciu a následne vyriešiť každý takýto prípad. Sme si vedomí, že ak by sme sa prestali venovať tejto problematike, tak by sme v našom meste mali za chvíľu obsadené lavičky občanmi bez domova so všetkými negatívnymi dôsledkami.

Riešenie tejto problematiky nepatrí iba do kompetencie príslušníkov mestskej polície, ale veľakrát, ak osoby nehybne ležia na verejných priestranstvách, je potrebné k nim privolať pracovníkov záchrannej zdravotnej služby. V takom prípade lekár na mieste posúdi stav osoby a rozhodne o jeho prevoze na ošetrenie, resp. po ošetrení ponechanie osoby na mieste. Mestská polícia pri riešení tejto problematiky úzko spolupracuje s pracovníkmi sociálneho oddelenia Mestského úradu Čadca.