• Úvod
  • Novinky
  • Európsky týždeň boja proti drogám – vyhodnotenie aktivity „ Plagát ...

Európsky týždeň boja proti drogám – vyhodnotenie aktivity „ Plagát roka 2021 “

MESTO ČADCA - Mestská polícia Čadca v rámci „Európskeho týždňa boja proti drogám“  pripravili súťaž pre žiakov základných škôl v meste Čadca.

Cieľom súťaže bolo  zdôrazniť prioritný význam primárnej prevencie drogových závislostí, posilňovať hodnotový systém detí a mládeže ako i pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja.

Aktivita - Plagát roka 2021/ 10. ročník  – kreatívna súťaž

Téma : „ Je čas na správne rozhodnutia, pretože viem pravdu o drogách...“

Cieľová skupina: žiaci základných škôl 5-9. ročník

Technika: vytvorenie plagátu  s použitím rôznych kreatívnych výtvarných techník (max. formát A3)

Porota posudzovala tematické spracovanie, výpovednú hodnotu, náročnosť a kvalitu návrhu plagátu, výtvarnú a estetickú stránku.  Celkovo sa do súťaže zapojilo 54 žiakov  zo základných škôl v meste Čadca. Porota ocenila z každej školy 3 výtvarné práce.

Porota pracovala v zložení: mjr.Mgr.Jana Zlochová-odd.prevencie PZ SR Čadca, Mgr.Adriána Potočárová-špeciálny pedagóg Spojená škola Čadca, mjr.Mgr.František Linet- náčelník Mestskej polície Čadca, PaedDr. Daniela Hlavová- preventívny pracovník Centrum prevencie mládeže Čadca, srž.Mgr.Marcela Voreková-odd.prevencie Mestská polícia Čadca,  Bibiana Friščáková –dobrovoľník klubu mládeže mesta Čadca, Alica Delinčáková- dobrovoľník klubu mládeže mesta Čadca, Boris Comorek- dobrovoľník klubu mládeže mesta Čadca, Michal Právara - dobrovoľník klubu mládeže mesta Čadca.

Ocenené plagáty s najväčším počtom bodov zo základnej školy ZŠ s MŠ Horelica:

1. miesto  - Alžbeta Sventeková , trieda 8.A, ZŚ s MŠ Horelica

2. miesto – Patrik Slovák , trieda 5.A, ZŚ s MŠ Horelica

3. miesto – Dávid Imrišík – trieda 8.A, ZŚ s MŠ Horelica

Ocenené plagáty s najväčším počtom bodov zo základnej školy ZŠ s MŠ Podzávoz:

1. miesto  - Sabína Gomolová, trieda 9.A

2. miesto – Aneta Najdeková, trieda 7.A

3. miesto – Adam Mesároš – trieda 5.B

Touto cestou Vám chceme srdečne poďakovať za čas venovaným deťom a mládeži pri tvorbe protidrogových plagátov.

Výstava výtvarných prác sa bude nachádzať v  Dome kultúry Čadca od 20.3.2022 do 24.04.2022.

Víťazom srdečne blahoželáme!