Stratili ste doklady? Ako postupovať?

Pokiaľ došlo ku krádeži alebo k strate vašich dokladov, je dôležité túto skutočnosť bezodkladne ohlásiť na polícii. Včasným nahlásením tak môžete zabrániť jeho zneužitiu.

Čo robiť v prípade straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu?

Ak ste stratili alebo vám ukradli občiansky preukaz, prvý krok, ktorý je potrebné urobiť, je bezodkladne ohlásiť túto skutočnosť ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru, alebo zastupiteľskému úradu SR v zahraničí, ak sa nachádzate mimo územia Slovenskej republiky. Momentom ohlásenia straty/krádeže sa stáva občiansky preukaz neplatný, čo znamená, že ho nie je možné ďalej používať, a to ani v prípade, že sa doklad neskôr nájde.

Praktická rada

Pri nahlasovaní straty resp. odcudzenia občianskeho preukazu s čipom, na ktorom sú nahraté certifikáty slúžiace pre kvalifikovaný elektronický podpis, nezabudnite požiadať ktorékoľvek okresné riaditeľstvo o zrušenie všetkých certifikátov. Zároveň vám odporúčame priniesť si so sebou kópiu Zmluvy o vydaní a prevzatí certifikátov na občianskom preukaze s čipom, kde máte uvedené číslo občianskeho preukazu s čipom. Na okresnom riaditeľstve Policajného zboru vám na základe žiadosti zrušia všetky certifikáty na identifikovanom občianskom preukaze s čipom a zablokujú ho pre ďalšie vydávanie certifikátov.

Na príslušnom útvare Policajného zboru alebo na zastupiteľskom úrade vám bude vydané potvrdenie o občianskom preukaze, ktoré dočasne slúži ako náhrada dokladu a zároveň sa predkladá na vyhotovenie nového občianskeho preukazu.

Praktická rada

O vydanie nového občianskeho preukazu môžete požiadať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve alebo na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí. Požiadať okresné riaditeľstvo o vydanie nového občianskeho preukazu v prípade jeho straty alebo odcudzenia je občan alebo jeho opatrovník povinný do 30 dní od neplatnosti občianskeho preukazu. Nedodržanie tejto zákonnej lehoty sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 33 eur.

Nezabudnite, že pri podávaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia, je občan (resp. jeho zákonný zástupca) povinný predložiť doklad preukazujúci jeho rodné číslo. Aby ste nemuseli chodiť na políciu viackrát, odporúčame priniesť si so sebou príslušné doklady (napr. rodný list alebo cestovný doklad) už pri nahlasovaní straty/krádeže občianskeho preukazu.

Ak nájdete svoj stratený alebo odcudzený občiansky preukaz a už vám bol vydaný nový občiansky preukaz, máte povinnosť ho odovzdať okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu. Rovnako je tak povinný urobiť každý, kto nájde cudzí občiansky preukaz.