• Úvod
  • Novinky
  • Pripomenuli sme si 30.rokov od vzniku Mestskej polície Čadca

Pripomenuli sme si 30.rokov od vzniku Mestskej polície Čadca

V stredu 6. októbra 2021 sa vo veľkej zasadačke mestského úradu v Čadci uskutočnila slávnosť pri príležitosti 30. výročia vzniku Mestskej polície v Čadci. Za vedenie mesta sa slávnosti zúčastnili primátor mesta Milan Gura, zástupkyňa primátora Xénia Šurhaňáková a prednosta úradu Jaroslav Hacek.

V úvodnej časti slávnosti sa príslušníkom mestského policajného útvaru prihovoril primátor mesta, ktorý okrem iného uviedol:

„Mestská polícia v Čadci má za sebou dlhú cestu, tri desaťročia znamenali a znamenajú neúnavnú a náročnú činnosť. Činnosť veľmi prospešnú a užitočnú pre naše mesto. Myslím, že si už nevieme predstaviť existenciu života v našom meste bez vašej prítomnosti a vašej záslužnej práce. Zaznamenali ste počas svojho trvania rôzne postupy, zmeny a inovácie, ktoré vás sformovali do dnešnej podoby modernej a dynamickej organizácie. Vykonávate svoje poslanie zodpovedne, s profesionálnym nasadením. Dohliadate a staráte sa o dodržiavanie verejného poriadku, chránite náš majetok  i zdravie a životy občanov. Pomáhate nám v každodenných situáciách. Viem, že je to v mnohých prípadoch neľahká úloha. Za to všetko vám patrí nielen uznanie, ale aj vďaka nás všetkých. Som veľmi rád, že sa popri svojom základnom poslaní a každodennej činnosti zapájate aj do mnohých projektov a preventívnych aktivít zameraných na skvalitnenie najmä na  mládež i seniorov. Táto sféra vášho pôsobenia je nesmierne dôležitá pre zdravý život v našom meste. Dovoľte mi, aby som vám poprial do ďalšieho fungovania vášho mestského policajného útvaru veľa energie, vytrvalosti a trpezlivosti síl, veľkú dávku odhodlania a odvahy aj pri riešení tých najnáročnejších situácií. Taktiež si želám, aby ste mali podporu a dôveru občanov nášho mesta vždy.“

Mestskú políciu zriadilo ako svoj poriadkový útvar Mestské zastupiteľstvo v Čadci 14. júna  roku 1991. Bližšie okolnosti jej vzniku, jej postupné formovanie, personálne obsadenie, významné medzníky v jej rozvoji, súčasné pôsobenie a úlohy, ako aj plány a zámery mestskej polície do budúcnosti priblížil vo svojom prejave jej náčelník František Linet, ktorý okrem iného uviedol:

"Oslava tohto  jubilea prináša spomienky na významné medzníky spojené s našou políciou. Ľudská pamäť je výnimočný dar, bez pamäte sme ako bez minulosti. Darom  je tým, že nám umožňuje pozrieť sa spať a zároveň nás posúva dopredu.30.rokov znamená čas na rekapituláciu a hodnotenie, poskytuje príležitosť na zamyslenie sa o minulosti, prítomnosti ktorú prežívame a často je aj odrazovou plochou pre tvorbu budúcnosti. V samotných začiatkoch poriadkový útvar pôsobil v počte 2 členov. Koncom roka 1991 boli prijatí ďalší dvaja členovia. Na začiatku roka 1993 sa mesto Čadca rozhodlo že príjme ďalších nových príslušníkov. Zo 130 uchádzačov , ktorí absolvovali výberové konanie bolo k 1.4.1993 prijatých  12 nových členov. Po ich úspešnom absolvovaní štátnych skúšok sa počet členov MP navýšil na 22 príslušníkov. A po prvý krát v histórii bola zahájená nepretržitá 24.hodiná služba , ktorá trvá až do dnes. V júni 1997 boli prijate  na mestskú políciu prvé 4 ženy, ktoré boli zaradené priamo do výkonu služby na pozíciu centralista a následne  3 z nich sa stali  po ukončení štátnych skúšok policajtkami.  Počas tých 30 rokov sa vystriedalo na mestskej polícií takmer 2 krát  viac policajtov ako je súčasný stav. Mnohí z nich si uvedomili, že táto práca je naozaj psychicky a fyzicky veľmi náročná a zrejme nebude nikdy primerane spoločensky ocenená a finančne ohodnotená. Tým, že sme dennodenne v uliciach , pohybujeme sa medzi verejnosťou, a bezodkladne riešime mnohokrát veľmi zložité a nie príjemné situácie, čelíme naozaj veľkému psychickému tlaku. Často sme terčom kritiky, s ktorou sa nie každý ľahko vyrovná.

Tak ako sa postupne rozširovali stavy príslušníkov sme v roku  2003 začali v rámci zvýšenia bezpečnosti našich občanov a  návštevníkov nášho mesta s monitorovaním ulíc mestským záznamovým kamerovým systémom. Tieto aktivity sa rozbehli vďaka podpore finančných zdrojov na základe našich úspešných projektov z Rady vlády pre prevenciu kriminality. O rok neskôr v roku 2004 sme do našej práce začlenili ďalší prvok prevencie, ktorý umožňuje významnou mierou ochranu  majetku prostredníctvom využitia pripojenia sa na pult centrálnej ochrany na  mestskej polícii. V súčasnej dobe je na tento pult pripojených vyše 40 objektov.   V roku  2005 sa mestská polícia  presťahovanie do nových priestorov na ul. Sl. Dobrovoľníkov 985 , kde sídlime doteraz.  S postupným rozširovaním kamerového systému sme v roku 2006 zriadili na mestskej polícií chránenú dielňu, kde jej pracovníci slúžili na samotnú obsluhu tohto systému.

Počas vývoja polície prichádzali aj legislatívne zmeny v rozšírovaní kompetencií a oprávnení . V samotných začiatkom mestská polícia priestupky ako také samo neobjasňovala,  len ich zadokumentovala a oznámila príslušným orgánom. Ďalšou významnou legislatívnou zmenou bolo pridanie medzi základné úlohy polície aj práca na úseku prevencie v rozsahu nášho zákona.  Bola to pre nás veľká výzva a ja dnes môžem konštatovať, že sme sa jej zhostili veľmi dobre, o čom svedčia napr. ocenenie  z roku 2008 za najlepší projekt Nadácie pre deti Slovenska v stredoslovenskom regióne za prácu s deťmi. Ďalší významný medzník bol v roku 2016, kedy sme boli ocenení a stali sme sa víťazmi národného kola Európskej ceny prevencie kriminality a Mesto Čadca prostredníctvom svojho poriadkového útvaru takýmto spôsobom reprezentovalo Slovensko na celoeurópskej úrovni. Ešte musím spomenúť dve dôležité veci na úseku prevencie a to, že sa nám ako prvému mestu podarilo dostať veľmi kvalitný a úspešný projekt do nášho mesta a to je Protidrogový vlak  a následne sme sa Mesto Čadca stalo koordinátorom pre celé Slovensko a naši mladí šikovní dobrovoľníci dnes učia  deti na celom Slovensku aká je drogová závislosť nebezpečná.   A posledná vec je práca na úseku prevencie pre seniorov, kde sa nám darí cez Univerzitu tretieho veku v Žiline a podporou Mesta Čadca už 4 rok  ich vzdelávať.

Počas existencie polície boli niekoľkokrát naši  príslušníci ocenení i na národnej úrovni za záchranu ľudského života. Veľmi významným medzníkom v histórii polície bol koniec roku 2019, kedy zákonodarca Slovenskej republiky  prijal zákon o sociálnom zabezpečení mestských a obecných policajtov na Slovensku. Po dlhých rokoch argumentovania  o znevýhodnení ozbrojených zložiek samospráv bolo Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska v týchto jednaniach úspešné.

To že mestská polícia sa naozaj etablovala v našej spoločnosti  svedčí aj  fakt, že od mája tohto roku môžeme využívať inštitút objektívnej zodpovednosti čo významne posúva efektívnosť práce a vymožiteľnosť práva.

Aké sú naše vízie do budúcnosti?

vytvárať priaznivé podmienky pre materiálno-technické zabezpečenie polície,

zamerať sa na systematické a odborné vzdelávanie príslušníkov mestskej polície v oblasti platnej a neustále meniacej sa legislatívy,

vzdelávať sa v oblasti komunikačných zručností  či  zvyšovanie psychickej odolnosti,

vytvoriť lepšie podmienky pre budovanie ešte  lepšej fyzickej zdatnosti príslušníkov a pod.

Som presvedčený, že tieto kroky povedú k zvyšovaniu kvality  bezpečnostnej komunálnej politiky Mesta Čadca."

Následne primátor spoločne so svojou zástupkyňou a prednostom úradu a náčelníkom Mestskej polície Františkom Linetom odovzdali všetkým 26 príslušníkom pamätné listy ako prejav uznania a poďakovania za ich náročnú prácu. Šiesti príslušníci útvaru – náčelník F. Linet, R. Králik, P. Bulej, M. Škorvánek, S. Klus a M. Kuffa, ktorí pracujú na svojich postoch už viac ako 25 rokov, dostali do daru ako poďakovanie za svoje dlhoročné a verné služby aj vecný dar – hodinky –  ako symbol plynúceho času. V závere slávnostného stretnutia F. Linet poďakoval a ocenil primátora a prednostu úradu úradu za dlhoročnú podporu a vytváranie priaznivých podmienok na fungovanie Mestskej polície.

Vzhľadom na protipandemické opatrenia sa slávnosť niesla v komornom duchu. 30 rokov svojho pôsobenia by si však Mestská polícia v Čadci v čase stabilizácie a uvoľnenia týchto opatrení rada pripomenula aj formou zaujímavých a atraktívnych aktivít pre širokú verejnosť.