Fotopasce odhaľujú páchateľov

Na ul.Chalúpkovej v našom meste fotopasca odhalila p.Dávida, ako vynáša vedľa kontajnerov nadrozmerný náklad, ktorý patrí do zberného dvora. Týmto činom porušil Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2018  o nakladaní s komunálnými a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Čadca. Páchateľovi bola udelená bloková pokuta vo výške 30 Eur.

Touto cestou apelujeme na občanov a zodpovedné správanie pri nakladaní s odpadom. Zberný dvor je otvorený každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod. Do zberného dvora môžu občania odovzdať oddelené zložky komunálneho odpadu (samotstane roztriedený papier, plasty, sklo, oblečenie, …), objemný odpad (napr. nábytok), chladničky, práčky, televízory, počítače, žiarivky a ostatný elektroodpad z domácnosti, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad, jedlé oleje a tuky, motorové oleje, biologický komunálny odpad – zelený odpad v prípade, že im nebol pridelený biokomposter, drobný stavebný odpad za odplatu podľa sadzby schválenej vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (0,020 €/kg).

Kontakty:

Čadca - Podzávoz (v areáli priemyselného parku)

GPS súradnice: N49°27´46.1" E18° 46´45.3"

Zberný dvor: 0948 650 916

Prevádzkovateľ: Mestský podnik služieb Čadca

Ústredňa MPS: 041 / 432 30 64


Link na platné nariadenia:

https://www.mestocadca.sk/files/vzn-2-2018.pdf