• Úvod
  • Novinky
  • Konkurz na pracovnú pozíciu – príslušník mestskej polície

Konkurz na pracovnú pozíciu – príslušník mestskej polície

Dátum a čas výberového konania: 4. februára 2019 o 9,00 hod.

Kde: Mestská polícia Čadca, Slovenských Dobrovoľníkov 985, 02201 Čadca

O pracovné zaradenie sa môže uchádzať osoba ktorá:

· je bezúhonným občanom Slovenskej republiky,

· má vek nad 21 rokov,

· má ukončené min. úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie (maturitná skúška),

· má dobrý zdravotný stav a psychickú spôsobilosť.

Uchádzač, ktorý chce byť zaradený do výberového konania musí predložiť:

· riadne vyplnenú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,

· profesijný životopis,

· preukaz totožnosti,

· vodičské oprávnenie,

· potvrdenie od lekára o dobrom zdravotnom stave,

· čestné prehlásenie o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, povinne predložiť pred nástupom do pracovného pomeru)

· úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia resp. doklad o najvyššom stupni dosiahnutého vzdelania.

Ďalšie informácie:

· odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície sa získava absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície (trvanie odbornej prípravy je približne 3 mesiace) a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru SR (zákon č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v platnom znení),

· na výkon povolania je potrebný zbrojný preukaz skupiny „C“. O vydanie zbrojného preukazu možno požiadať (v zmysle zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v platnom znení) na miestne a vecne príslušnom útvare Policajného zboru SR po získaní osvedčenia odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície

· náklady na vstupnú lekársku prehliadku na overenie zdravotného stavu z hľadiska vhodnosti budúcej práce sú hradené zamestnávateľom len   v prípade prijatia do zamestnania

· výdavky spojené s vykonávaním psychodiagnostického testu, overovaním spôsobilosti na držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania s lekárskym vyšetrením zdravotnej spôsobilosti pre vydanie zbrojného preukazu sú hradené zamestnávateľom len v prípade prijatia do zamestnania

· úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti je podmienkou zotrvania v pracovnom pomere

· výnimku z povinnosti podrobiť sa skúške odbornej spôsobilosti majú uchádzači, ktorí získali vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole a Ministerstvo vnútra SR im na základe predložených dokladov vydá „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície“.