• Úvod
  • Novinky
  • Dopravné ihrisko v Čadci je stále plné detí

Dopravné ihrisko v Čadci je stále plné detí

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy.

Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov – pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v na dopravnom ihrisku sídliska Žarec alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy.

Ciele dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku zameriavame  na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií:

  • pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  • formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,
  • osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec),
  • naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,
  • zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,
  • zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,
  • pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,
  • uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.

 

Nepozornosť. Živosť. Roztopašnosť. Zvládnuť tieto detské živly, to je asi tou najväčšou výzvou dopravnej výchovy. Ukázalo sa nám to aj pri krátkom pozorovaní priechodu v centre nášho mesta. Poskakujúca kôpka učebníc, gumičkových náramkov, slúchadiel a štrbavého úsmevu vybehne na cestu spoza zaparkovaného auta tak náhle a nečakane ako jarný dážď. Napomenutia dospelých sú čosi ako nejasná ozvena za ťažkými dverami. Svoj pozitívny vplyv na priechodoch pred školami majú určite akcie mestských policajtov, tí však nemôžu stáť na každom priechode.

Význam dopravnej výchovy a prevencie je v príprave detí veľmi dôležitým prvkom. Ranný vek je obdobím, v ktorom si deti osvojujú väčšinu svojich návykov. Preto je nepretržitá dopravná výchova predpokladom pre bezpečnejšie a rozumnejšie sa správanie detí v cestnej premávke, či už v pozícii chodcov, cyklistov alebo potenciálnych vodičov.

 

V školskom roku 2018/2019 sa na dopravnom ihrisku Žarec vystriedalo celkom 26 tried základných a materských škôl.