• Úvod
  • Novinky
  • Prečo niektoré vraky dlho stoja na verejných priestranstvách?

Prečo niektoré vraky dlho stoja na verejných priestranstvách?

V novembri roku 2016 Mestská polícia Čadca zaregistrovala  na Ul.Jašíkovej (pod ZŠ) vozidlo so znakmi vraku,ktoré parkovalo v protismere a nerešpektovalo  dopravné značenie  B34. Ďalším šetrením bolo zistené, že majiteľ vozidla je zomretý a uvedený automobil je v dedičskom konaní. Až v decembri 2018 bolo toto konanie ukončené a vozidlo prepadlo štátu SR.

Dňa 03.12.2018 bolo vozidlo za prítomnosti Mestskej polície Čadca z miesta odvezené a následne zlikvidované  špecializovanou firmou K+T s.r.o.

V meste Čadca každoročne je evidovaných v priemere 60 až 70 vozidiel,  ktoré spĺňajú podmienky na to, aby sme ich mohli označiť ako staré vozidlo.  Mestská polícia v rámci hliadkovej činnosti  vyhľadáva a monitoruje tieto staré vozidlá, komunikuje s ich majiteľmi za účelom odovzdania takéhoto vozidla na  spracovanie a likvidáciu autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel.  Mimochodom, pre fyzickú osobu, ktorá neodovzdá vozidlo  autorizovanej osobe na spracovanie hrozí pokuta do výšky 2.500,-EUR, pre právnickú osobu a fyzickú osobu – podnikateľa je výška pokuty stanovená v rozmedzí od 1.200,-EUR do 120.000,-EUR.

V roku 2018 bolo doposiaľ evidovaných 52 starých vozidiel.  45 vozidiel bolo odstránených a odovzdaných na spracovanie autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel.  V súčasnej dobe je teda v riešení 7 starých vozidiel na území mesta.  Niektoré sú predmetom dlhodobého dedičského konania. S takýmito vozidlami až do právoplatného dedičského rozhodnutia nie je možné manipulovať.

Ďalším  problémom sú vozidlá, na ktoré uvalil zákaz nakladania s nimi exekútor v rámci exekútorského konania. Sú to často vozidla osôb, ktoré majú trvalý pobyt mimo mesta Čadca, nepreberajú poštové zásielky, zatajujú sa.  Vtedy formálny proces vyradenia, likvidácie vozidla je veľmi zdĺhavý, môžeme hovoriť o niekoľkých mesiacov, ba až rokov.  Ako príklad možno uviesť vozidlo, ktoré je v procese vyraďovania od roku 2013.

Mestská polícia v rámci preventívnych aktivít  vyhľadáva i vozidlá, ktorých skončila platnosť pravidelnej technickej a emisnej kontroly, a tak predchádza tvorbe  a výskytu starých vozidiel miestnych komunikáciach a verejných priestranstvách na území mesta Čadca.  V zmysle ustanovení zák. č. 725/2004 Z. z. o podmienkách prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciach  je vecne príslušným orgánom na rozhodovanie vo veci Okresný úrad, odbor pre pozemné komunikácie a cestnú dopravu v mieste bydliska držiteľa/vlastníka vozidla.  V roku 2018 bolo zaslaných 5 podnetov na prejednanie a rozhodnutie vo veci.

 

Postup pri likvidácii vozidla:

Takže ak vozidlo fyzicky máme a chceme sa ho zbaviť, postup je nasledovný:

 

– vozidlo odovzdať autorizovanému spracovateľovi / v meste Čadca napr. spol. K&T Horelica/,

 

– vozidlo musí byť kompletné, t. j. musí mať min.  90% hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh, a musí obsahovať motor, prevodovku, nápravu, karosériu, batériu alebo akumulátor a katalyzátor, ak boli súčasťou vozidla pri jeho uvedení na trh SR Vozidlo vám zoberú bez požadovaného poplatku alebo inej služby,

 

– vozidlo musí mať VIN číslo alebo iný čitateľný identifikátor,

 

– predložiť originál osvedčenia o evidencii vozidla tzv. veľký a malý technický preukaz,

 

– predložiť doklad totožnosti, ak ste majiteľ vozidla, prípadne splnomocnenie na zastupovanie,

 

– odovzdáte obidve tabuľky s EČV,

 

– od spracovateľa dostanete potvrdenie o odovzdaní vozidla,

 

– s týmto potvrdením, preukazom totožnosti /alebo so splnomocnením/, a ak ste podnikateľ tak s originálom výpisu z obchodného registra /dostať na Pošte/ alebo živnostenským listom sa dostavíte na príslušný dopravný inšpektorát za účelom odhlásenia vozidla s evidencie vozidiel.

 

Ak vozidlo už fyzicky nemáme, vozidlo teda neexistuje, postup je nasledovný:

 

– podať žiadosť na Okresný úrad – odbor životného prostredia o vydanie Potvrdenia o neexistencii vozidla – poplatok je jednotný 500,-EUR,

 

– po obdržaní Potvrdenia o neexistencii vozidla na príslušný dopravný inšpektorát predložte vyplnenú žiadosť, Potvrdenie o neexistencii vozidla, osvedčenie o evidencii vozidla, tabuľky s EČ,

 

– preukaz totožnosti alebo splnomocnenie,

 

– ak ste podnikateľ tak s originálom výpisu z obchodného registra /dostať na Pošte/ alebo živnostenským listom.